Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Motion 2006/07:So5 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt låta utreda behovet av registerkontroll vid anställningar till ett utökat antal stödfunktioner i förhållande till barn.

Motivering

Miljöpartiet anser att förslagen i propositionen är bra. Det är mycket angeläget att öka skyddet för de barn som samhället påtagit sig ett ansvar för. Utökad registerkontroll räcker förstås inte för att garantera att övergrepp ändå kan ske eller att barns och ungas ställning utnyttjas på olika sätt, men det är en ytterligare kontrollmöjlighet. Det finns ett antal exempel historiskt på vad barn har varit utsatta för i samhällets försorg, inte minst vittnar organisationen Stulen Barndom och dess motsvarighet i Norge om det. Det är oerhört angeläget att samhället gör allt för att så långt det bara är möjligt garantera att missförhållanden och övergrepp inte ska ske. Det är ett djupt misslyckande när samhället har gått in till skydd för ett barn och barnet i själva verket råkar värre ut.

Vi anser dock, vilket Rädda Barnen och flera andra remissinstanser också påtalat, att det finns andra områden där enskilda befinner sig i en liknande beroendeställning. Det gäller barn med utvecklingsstörning eller som har sådant funktionshinder att de är i behov av t.ex. personlig assistent, gruppboenden eller avlösarservice. Det gäller också t.ex. barn som beviljas bistånd i form av kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Det är vanskligt att jämföra olika slags utsatthet, men vi anser att det finns lika stora skäl att även dessa tjänster i förhållande till barn omfattas av samma skydd som anges i propositionen, inte minst eftersom det idag finns lag om registerkontroll inom förskole­verksamhet, skola och omsorg, även om den inte omfattar misstankeregistret.

I propositionen skrivs att regeringen kommer att följa utvecklingen och överväga om det finns behov av att tillsätta en utredning med uppgift att kartlägga och vid behov lämna förslag till andra verksamheter där obligatoriska registerkontroller bör göras. Vi anser att det redan nu står utom allt tvivel att frågan behöver utredas skyndsamt.

Stockholm den 18 januari 2007

Thomas Nihlén (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-01-18 Bordläggning: 2007-01-19 Hänvisning: 2007-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)