Regler för marknadsföring av läkemedel

Motion 2007/08:So204 av Fredrik Olovsson (s)

av Fredrik Olovsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen som reglerar läkemedelsreklam bör utrustas med krav om en kortfattad redogörelse för läkemedlets biverkningar, kontraindikationer och effekt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen ska kräva att de väsentligaste biverkningarna och kontraindikationerna meddelas med ljud eller ljud och bild vid reklam via radio och tv.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen bör anse marknadsföring av läkemedel vara vilseledande om biverkningar inte anges eller tonas ned.

Motivering

Den svenska läkemedelslagen förbjuder marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten samt av humanläkemedel som inte har godkänts för försäljning. Marknadsföring är inte heller tillåten om den riktas till barn. Vad gäller reklamens innehåll ska marknadsföring av läkemedel främja en ändamålsenlig användning av produkten genom aktuell, saklig och balanserad presentation.

Marknadsföringen får inte vara vilseledande och ska stå i överensstämmelse med god sed för marknadsföring. Vidare ska all läkemedelsreklam som riktas till allmänheten utformas så att det klart framgår att meddelandet är en annons och att produkten är ett läkemedel. Innehållet i sådan reklam får inte vara utformat så att det kan leda till användning av läkemedel som medför skada eller på annat sätt inte är ändamålsenligt eller till att människor inte söker relevant vård.

I reklamen ska också all information lämnas som är av betydelse för allmänheten och för personer som är behöriga att förordna eller lämna ut läkemedel. Endast sådan information som finns angiven på läkemedlets förpackning och bipacksedel får användas i detta syfte.

Jag anser att det finns skäl att skärpa dessa regler ytterligare. Läkemedelsreklamen blir allt mer påträngande och glättad. Sånger och roliga figurer ska sälja läkemedel samtidigt som det talas tyst om biverkningar.

I USA är the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) den grundläggande livsmedels- och läkemedelslagen. På läkemedelsområdet innehåller den bestämmelser om läkemedels säkerhet och effektivitet samt om märkning och paketering. Enligt lagen ska läkemedlets namn och verksamma substanser anges på visst sätt vid marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Dessutom ska materialet innehålla en kortfattad redogörelse för läkemedlets biverkningar, kontraindikationer och effekt.

Ytterligare information om vad marknadsföring av läkemedel ska innehålla anges i Code of Federal Regulations (CFR). Där regleras bl.a. hur läkemedlets namn ska återges (t.ex. textstorlek) samt hur redogörelsen för läkemedlens biverkningar, kontraindikationer, varningar, rekommenderade försiktighetsåtgärder och effekt ska utformas. Redogörelsen får inte vara missledande vad gäller förhållandet mellan effekt och biverkningar. Vid reklam via radio och tv ska informationen rörande de väsentligaste biverkningarna och kontraindikationerna återges med ljud eller ljud och bild. Enligt lagen anses marknadsföringen vilseledande när biverkningar inte anges eller tonas ned.

Den amerikanska lagstiftningen för läkemedelsreklam är på flera punkter väl värd att ta efter. Även den svenska lagstiftningen bör utrustas med krav om en kortfattad redogörelse för läkemedlets biverkningar, kontraindikationer och effekt. På samma sätt bör den svenska lagstiftningen kräva att de väsentligaste biverkningarna och kontraindikationerna återges med ljud eller ljud och bild vid reklam via radio och tv. Marknadsföringen bör anses vara vilseledande om biverkningar inte anges eller tonas ned. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 21 september 2007

Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-21 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)