Regler om avhysningar

Motion 2008/09:C281 av Kerstin Engle (s)

av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av översyn av utsökningsbalken.

Motivering

Samhället gör i många fall betydande ingrepp i den enskilda individens liv. I de flesta fall är myndigheternas ingrepp tydligt reglerade. Det framgår vilken myndighet som ansvarar för vad, från vilken dag ränta ska utgå etc.

Ett av de största ingrepp samhället kan göra är att ta ifrån en individ eller familj rätten att förfoga över sin bostad. 2007 genomfördes 3 218 vräkningar. Under 2008 har det under första och andra kvartalet genomförts totalt 1 530 vräkningar. En människa som berövas sin bostad förlorar ofta sitt viktigaste sociala fotfäste. För den som mister den egna bostaden väntar ett liv i utsatthet och misär. Han eller hon blir hemlös. Det är därför svårt att tänka sig något mer integritetskränkande ingrepp i den enskildes liv än en avhysning. De regler som styr förfarandet när samhället tvångsvis verkställer en förpliktelse att avflytta från sin bostad borde därför noga precisera dels den berördes rättigheter, dels de inblandade myndigheternas olika ansvar för verkställigheten. Så är det inte i dag.

Det står alldeles klart att detta är en samhällelig åtgärd gentemot människor som ofta är i en mycket dålig psykisk kondition.

Dagens regler återfinns i 16 kap. 1–9 § utsökningsbalken. Regleringen är i grunden densamma som vid balkens tillkomst 1981. De regler som finns avser endast kronofogdemyndigheternas hantering av avhysningsärendet hos myndigheten. Andra aktörers ansvar, främst de sociala myndigheternas, regleras inte där. Dagens reglering ger ofta upphov till besvärliga tolkningar och gränsdragningar. Som exempel kan nämnas att de sociala myndigheterna uppfattar sin roll i avhysningsförfarandet på vitt skilda sätt. Olika rutiner för hanteringen har således utvecklats på olika håll i landet. I praktiken genomförs avhysningarna därför på olika sätt. Den ofta tillämpade metoden att genomföra avhysningen genom att byta lås och namn på dörren saknar närmare reglering i lagen. Reglerna om transportörens eller fastighetsägarens ansvar och skyldigheter i samband med avhysningen rymmer oklarheter som inte sällan ger upphov till skadeståndsanspråk. Detsamma gäller ansvaret för det borttransporterade godset.

Men den främsta bristen med dagens reglering är att den inte ger någon tydlig vägledning vad gäller den berördes och hans eller hennes familjs rättigheter i samband med en avhysning. Med tanke på de vittgående konsekvenser som en avhysning får för den berörde borde den här bristen rättas till. Jag anser därför att det är dags för en genomgripande genomlysning av avhysningsförfarandet och hög tid att ersätta dagens regler med en modern och mer tidsenlig reglering av detta djupgående ingrepp i de enskilda människornas liv.

De förslag som presenterats i SOU 2005:88, Vräkning och hemlöshet – Drabbar också barn, är inte tillräckliga. Av dem som har vräkts hittills i år är 502 barn. Ytterligare åtgärder behövs för att värna samhällsmedborgare i en mycket svår situation och inte bidra till en ökad hemlöshetsproblematik.

Stockholm den 1 oktober 2008

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)