Reglering av elsparkcyklar

Motion 2021/22:1044 av Monica Haider (S)

av Monica Haider (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglering av elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är i grunden positivt med nya transportmedel, men när det påverkar människor negativt så måste man se över situationen. I fler och fler städer hörs motstånd mot denna nya form av transportmedel vilket denna sommar tydligt har visat. Vi har i media översköljts av negativa skriverier om elsparkcyklar. Industrin bakom sparkcyklarna måste här ta sitt ansvar. Ett gott exempel är parkeringsställen i Stockholm, men mer måste till.  Mer och tydligare reglering främjar seriösa aktörer samtidigt som innovation och framväxten av grön mobilitet tillvaratas och vi på så vis får ta del av klimatvinsterna som elcyklar och elsparkcyklar bidrar med i förhållande till bilåkandet.

Jag ser också att trafiksäkerheten måste bli bättre där sparkcyklar inte ska accepteras liggande på marken i städerna. Ett exempel på en fungerande modell är offentlig upphandling av mikromobilitetstjänster. Detta har fungerat i Paris, London och New York och skulle också kunna fungera i Sverige. Situationen i Paris var likartad som den i Sverige, dvs att olika aktörer hade etablerat sig för fort, lösningen var färre aktörer på marknaden där aktörerna fick tävla på lika villkor i offentliga upphandlingar. En upphandling av mobilitetstjänster skulle bidra till att ett begränsat antal seriösa leverantörer får rätt att bedriva sådana tjänster inom kommunen. 

Det är tydligt att dagens regelverk inom området gör det svårt att göra rätt, dels för kommuner som ställer krav, dels för aktörer och användare av mikromobilitet. En översyn av regelverket för att säkerställa att Sveriges kommuner har de verktyg som krävs för att effektiv reglera marknaden utan att hämma innovation krävs. Offentlig upphandling som möjliggöra exklusivitet kan vara ett alternativ för att få bukt med problemen.

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)