Reklam – nej tack!

Motion 2022/23:896 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt samtycke måste ges för att motta direktreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) får en näringsidkare använda sig av direktreklam genom utdelning i brevinkast eller brevlåda om inte den enskilde tydligt motsätter sig detta. Det anses vara tillräckligt att den enskilde placerar upp en skylt med texten ”Nej tack – ingen reklam” eller motsvarande på dörren eller brevlådan för att uppfylla tydlighetskravet. Detta gäller oavsett om den boende har ett brevinkast på dörren eller en brevlåda eller motsvarande.

Varje år skickas miljontals reklamblad ut till svenska hushåll vilka till stor del hamnar direkt i soporna. I bästa fall hamnar reklamen i pappersinsamling och återvinning. För att inte behöva motta denna reklam kan en privatperson som tidigare nämnts tacka nej till denna reklam genom att placera en skylt eller liknande i anslutning till brevinkast eller brevlåda.

Som ett led i arbetet för en bättre miljö och minskad mängd oönskat papper i omlopp föreslår jag att marknadsföringslagen revideras på sådant vis att den som önskar motta reklam aktivt behöver tacka ja, istället för att som idag aktivt motsätta sig och tacka nej till oönskad reklam. Detta kan förslagsvis ske på samma vis som idag med exempelvis en skylt som då tydligt meddelar ”Reklam – ja tack!”.

Direktreklam skall inte blandas ihop med gratistidningar eller samhällsinformation som inte påverkas av en förändring av marknadsföringslagen enligt motionens intention.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)