Reklam riktad till barn

Motion 2002/03:L343 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt bör medverka till att EU:s direktiv om TV och regler för reklam även omfattar regler för reklam riktad till barn.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nogsamt följa utvecklingen av hur barn utsätts för och påverkas av riktad reklam.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökad medvetenhet om reklamens inverkan, nya regler och lagar som ser till barnens bästa.

1Yrkande 1 hänvisat till KU.

Motivering

Endast svenska TV-kanaler som sänder från Sverige omfattas av förbudet mot barnreklam, därför kan t.ex. TV 3 och Kanal 5 och deras annonsörer lagligt fortsätta att bryta mot den svenska lagen.

Sverige är ganska ensamt i EU om förbud mot barnreklam i TV, även om Danmark, Italien och Grekland har restriktioner. Kommissionen skall emellertid under 2002 lägga fram ett förslag till nytt EU-direktiv om TV och regler för reklam. Den förhärskade inställningen bland EU-länderna är dock att reklam inte är bevisat skadligt för barn, att det är viktigt att värna om TV-industrin och att självsanering är det bästa sättet för att få bort de värsta inslagen. Sverige bör medverka till att EU:s nya direktiv även omfattar reklam riktad till barn.

Förutom reklamförbudet i TV gäller i Sverige att direktadresserad reklam inte får sändas till barn under 16 år. Dessutom gäller Internationella handelskammarens regler som bl.a. säger att reklam inte får utnyttja barns godtrogenhet eller bristande erfarenhet.

Handeln och reklambranschen skärper nu den självsanerande tillsynen av barnreklam. Marknadsetiska rådet (MER) har tillsatt två ledamöter med särskild erfarenhet av reklam som riktar sig till barn och ungdomar. Rådet skall bl.a. studera förhållandet mellan etik, barn och reklam. Förutsättningarna för att behandla en barnreklamkampanj är dock att rådet får in anmälningar utifrån. Tidigare har rådet mestadels tittat på om farliga saker marknadsförs, nu skall man även fundera över hur barn uppfattar reklam.

En undersökning som gjorts av SKOP under september månad 2001 visar att svenskarna är tydliga motståndare till reklam riktad till barn. Enligt undersökningen vill 80 % av befolkningen ha mer regler för reklam i TV riktad till barn under 12 år. 88 % anser att TV-reklam också är den form av reklam som lättast påverkar barn. 73 % menar att det är för mycket reklam riktad till barn på Internet, och 80 % vill ha mer regler för all annan reklam till barn.

Undersökningen visar klart och tydligt att människor i Sverige har en mycket negativ inställning till barnreklam, vilket både producenter och annonsörer borde ta fasta på när de utformar sina budskap. Med stöd av ovanstående anser vi att regeringen nu måste ta människors åsikter om barnreklam på allvar. Det behövs med andra ord en ny medvetenhet och nya regler och lagar som ser till barnens bästa.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 21 oktober 2002

Monica Green (s)

Marina Pettersson (s)

Kerstin Andersson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Veronica Palm (s)

Anders Ygeman (s)

Margareta Israelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)