Rekrytering av polis till landsbygd

Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för rekrytering av polis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisens förutsättningar att verka skiljer sig mycket mellan olika delar av landet. I till exempel glesbefolkade områden i Norrlands inland är avstånden långa, vilket minskar möjligheterna att snabbt vara på plats vid akuta händelser. En annan försvårande omständighet är polisens utmaning att rekrytera medarbetare till vissa mindre orter. Det har gått så långt att man tvingats stänga stationer eller kraftigt reducera öppettider. Denna problematik är ingalunda ny, utan har uppmärksammats i såväl medier som i officiella rapporter, till exempel utredningen Polisverksamhet i förändring, SOU 2002:70. För att lösa rekryteringsutmaningen och säkra en acceptabel polisiär närvaro, krävs en bred analys.

Det finns sannolikt män och kvinnor som skulle överväga att bli polis, men som av till exempel familjeskäl inte ser det som en möjlighet påbörja polisutbildningen som i dag bedrivs på tre orter i landet. För dessa individer kan möjligheten till utbildning på distans vara en väg in i yrket. Från och med hösten 2016 kommer Linnéuniversitetet att erbjuda Polisprogrammet som distansutbildning och vårterminen 2017 startar Umeå universitet Polisprogrammet som distansutbildning. Med distansutbildningar på plats finns förutsättningar att sprida utbildningen geografiskt på ett bättre sätt än i dag, och fler delar av landet skulle kunna erbjuda lokala/regionala utbildningar. 

Ekonomiska incitament kan också vara ett sätt att attrahera poliser till svårrekryterade orter. Eftersom rekryteringsproblemen varierar bör ett första steg vara att kartlägga situationen, för att därefter kunna sätta in adekvata åtgärder för en förbättrad rekrytering.

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)