Religionsfrihet är en mänsklig rättighet

Motion 2020/21:2513 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ytterligare stärka arbetet för att fler ska få möjlighet att åtnjuta sin rätt till religionsfrihet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i alla lägen det är lämpligt och applicerbart bör arbeta för att religionsfriheten runt om i världen respekteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Religions- eller trosfrihet är en universell mänsklig rättighet som måste skyddas överallt. I FN har de flesta länder i världen kommit överens om att:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Trots det så lever fortfarande 70 procent av väldens befolkning, enligt forskningsinstitutet Pew Forum, i varierande grad under lagar eller andra system som begränsar religionsfriheten. Det varierar från lagar mot att lämna statsreligionen, lagar mot att utöva vissa religioner eller hädelselagar. Det kan handla om att den kinesiska staten tvingar uiguriska muslimer till omskolningsläger eller dödsstraff för muslimer som lämnar islam i framför allt länder i mellanöstern och norra Afrika. Det senare kallas ofta apostasi lagar, och även om alla länder som har sådana inte har dödsstraff för apostasi (att lämna en religion, för en annan eller inte) så finns ett tiotal länder i världen fortfarande som har det.

Men det kan också handla om mer informella system där familjen och människor i samhället genom olika påtryckningar och ibland hot om uteslutning ur gemenskaper och andra straff upprätthåller den rådande hegemonin och tvingar människor kvar i en tro de inte vill. Ofta med myndigheter som ser mellan fingrarna på beteendet.

I vissa fall sträcker sig också staters makt till människor som flytt eller inte längre lever i landet som utövar påtryckningarna. Det kan gälla människor i Europa och Sverige som flytt hit och vill lämna sin religion, men via släktingar och även stater och deras agenter påverkas på olika vis.

Det är naturligtvis oerhört problematiskt om människor inte kan utöva sin rätt till religionsfrihet i Sverige, och samhället måste göra vad som går för att säkerställa att den rätten finns i praktiken för alla som bor här. Men vi bör också arbeta aktivt för att alla länder lever upp till religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Här har Sverige en viktig roll i världen som en liten nation med stor erfarenhet av internationell diplomati.

Därför är det viktigt att Sverige fortsätter detta viktiga arbete både mot enskilda länder och i multilaterala sammanhang, inte minst genom den återinrättade MR-ambassadören.

Patrik Lundqvist (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)