Religiösa friskolor

Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S)

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för etablering av friskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan är, och ska vara, en viktig mötesplats för barn från olika sociala miljöer, trosuppfattningar och kulturer. Friskolorna kan idag erbjuda alternativa pedagogiska inriktningar som också kan komma hela skolväsendet till del så småningom. Men det finns också problem med de religiösa friskolorna som måste uppmärksammas och diskuteras. Problemen kan vara att den religiösa trosriktningen dominerar undervisningen och medför påtryckningar på barnen. De religiösa friskolorna kan också försvåra integrationen eftersom barnen i tidig ålder delas in i olika skolor efter religionstillhörighet och därmed mycket lätt får fördomar om andra religioner.

För att skolan ska kunna förmedla grundläggande demokratiska värden måste man praktisera demokratiska arbetsformer. Det måste gälla alla skolor, såväl de i kommunal regi som de religiösa fristående.

Den politiska uppgiften är att se till att alla skolor bedriver en allsidig och objektiv undervisning som baseras på värdegrunder som alla människors lika värde, jämställdhet och respekt och förståelse för olikheter. Därför är det angeläget att se över etablering av friskolor.

Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)