Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2020/21:107 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reservera barnbidrag vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn betalas barnbidraget automatiskt ut till båda vårdnadshavarna. Om föräldrarna däremot tvistar om vårdnaden efter ett barns födelse är det oftast modern som är ensam vårdnadshavare under den tid tvisten pågår och således är berättigad till hela bidraget.

Bidraget ska användas till förmån för barnet och för inköp av barnrelaterade varor, så som säng, vagn, babyskydd, blöjor, kläder och mat. Syftet med bidraget är att jämna ut skillnaden mellan familjer med eller utan barn.

Om en vårdnadstvist drar ut på tiden riskerar den part som inte har vårdnaden under tvisten att gå miste om många månaders bidrag och får således sämre möjligheter att försörja barnet. För att tvisten inte ska fördröjas i onödan och även att pappan ska få del av barnbidraget om han erkänns gemensam eller ensam vårdnad borde hälften av bidraget reserveras till dess att vårdnaden är avgjord. Skulle det bli modern som behåller ensam vårdnad återbetalas pengarna, i annat fall ska de utbetalas till pappan.

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Granskad: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)