Respekt för markägarna

Motion 2010/11:MJ373 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna att stärka respekten för markägarna.

Motivering

I Sverige har vi en väl utvecklad och ändamålsenlig allemansrätt som är unik och därför är mycket angelägen att slå vakt om. Den innebär i korthet att man har rätt att beträda annans mark utan ägarens tillstånd så länge man inte stör eller förstör. Rätten ger dessutom rätt att plocka svamp, bär, blommor m.m. Denna rätt är väl förankrad hos och accepterad av det svenska folket.

I många sammanhang, inte minst i samband med fysisk samhällsplanering m.m., förekommer det ofta att företrädare för kommun, länsstyrelse, vägverk, banverk, luftfartsverk, andra infrastrukturägare, skogsstyrelse, exploatörer m.fl. beträder annans mark. Anledningarna till detta kan vara behov av uppmätning, kontroll, provtagning, fotografering m.m.

Den enskilde upplever ofta dessa i förväg okända besök som ett intrång eftersom syftet med besöket har en annan inriktning än vad en normal medborgare har där allemansrätten åberopas.

Vi anser att det allmänna, i en vid mening, alltid i förväg skall kontakta markägaren och erbjuda denne att närvara vid ett besök där syftet är något av det som beskrivs ovan. Denna grundläggande respekt skulle minska irritationen och många gånger underlätta kommande kontakter.

I den mån besöket från det allmänna är föranlett av misstanke om brottslig gärning eller annan underlåtenhet från markägarens sida och där det finns risk för undanröjande av bevis är det givetvis inte skäligt att kontakta markägaren i förväg.

Av respekt för markägarna i Sverige vill vi att regeringen ser över möjligheterna att stärka respekten för markägaren genom att det slags intrång som nämns ovan ska kommuniceras med markägaren i förväg och att markägaren samtidigt ska ges möjlighet att närvara vid besöket.

Stockholm den 21 oktober 2010

Finn Bengtsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lena Asplund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)