Retroaktiva ändringar av namn och personnummer

Motion 2004/05:L232 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över möjligheten att genomföra ändringar i relevant lagstiftning så att en person som har bytt namnidentitet eller personnummer kan få dessa uppgifter ändrade retroaktivt.

Motivering

Vänsterpartiet anser att det är ett stort problem för personer som t.ex. genomgått ett könsbyte att inte kunna få sin namnidentitet ändrad retroaktivt. Samma sak gäller även för de personer som av någon annan anledning ändrat namnidentitet eller personnummer.

Problemet är särskilt stort när det gäller vissa handlingar såsom betyg, anställningsbevis och pass. Betyg och meriter ska inte fråntas legitimitet för att en person ändrat juridiskt kön. Enligt vår mening är det angeläget att regeringen överväger vilka möjligheter som finns att komma till rätta med detta problem och därefter återkommer till riksdagen med eventuella lagförslag.

Utskottet anför i sitt betänkande (bet. 2003/04:LU 22) att den aktuella frågan kan komma att bli föremål för närmare överväganden inom ramen för det arbete rörande namnlagen som utskottet förordade våren år 2001 (bet. 2003/04:LU 22 s. 38). I samma betänkande (bet. 2003/04:LU 22 s.37) konstaterar dock utskottet att regeringen ännu inte initierat någon översyn av namnlagen samt framför som sin mening att det är hög tid att regeringen utan dröjsmål låter göra den beställda undersökningen. Vidare hänvisar man till ett uttalande som socialministern Lars Enqvist gjort i en interpellationsdebatt den 17 november 2003 där han uppgett att regeringen avser att ta initiativ till en översyn av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Vänsterpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen ännu inte presenterat direktiv till en översyn, varken av namnlagen eller lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Vi anser att det är viktigt att det klart och tydligt framgår att den översyn av nämnda lagstiftning som regeringen skall vidta även behandlar frågan om retroaktiva byten av namnidentitet och personnummer.

Vänsterpartiet anser att en utredning med uppdrag att se över möjligheten att genomföra ändringar i relevant lagstiftning så att en person som har bytt namnidentitet eller personnummer har rätt att få dessa uppgifter ändrade retroaktivt ska tillsättas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)