Revidera riktlinjer och förordningar gällande myndigheters hantering och försäljning av personuppgifter

Motion 2018/19:178 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om revidering av riktlinjer och förordningar gällande myndigheters hantering samt försäljning av personuppgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens förordningar och riktlinjer för myndigheter, t.ex. Trafikverket, CSN och Skatteverket, anges att personuppgifter kan lämnas ut till privatpersoner och företag. Dock har detta tolkats på ett sådant sätt att t.ex. Trafikverket i stor omfattning säljer personuppgifterna till en rad företag i ett som det ser ut vinstdrivande syfte.

Försäljningen av personuppgifter inbegriper inte något ansvar för fortsatt användning vilket kan leda till att privatpersoner kontaktas av mer eller mindre seriösa företag i samband med t.ex. avställning av fordon eller med erbjudande om extra tjänster i samband med bilköp. Det finns även en risk att fordons- och personuppgifter används i brottsligt syfte för id-kapning samt fordonsstölder.

Även om offentlighetsprincipen är vital för vårt demokratiska samhälle ger en hantering av personuppgifter på det sätt som ovan beskriver inte i alla delar ett rättsskydd för individen då försäljningen av personuppgifter från myndighetens sida inte innebär ett ansvar för vad uppgifter senare används till. Myndigheternas hemsidor ger också en bristfällig och ofullständig information om att personuppgifterna säljs vidare i stor omfattning. För att undvika att personuppgifterna säljs vidare av en myndighet måste varje person kontakta resp. myndighet och skapa ett ”reklamskydd” för att därigenom undvika att få direktadresserad reklam utifrån sålda personuppgifter.

För att förbättra individens skydd bör riktlinjer och förordningar till myndigheter som säljer personuppgifter ses över och revideras så att försäljning av personuppgifter sker mer restriktivt. Försäljningen av personuppgifter bör också ske först efter klar information från myndigheten t.ex. på myndighetens hemsida och efter att den som finns registrerad i myndighetens databas givit ett medgivande till försäljning.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-24 Granskad: 2018-10-25 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)