Rikets styrelse, Presstödet

Motion 1999/2000:K354 av Per Unckel m.fl. (m)

av Per Unckel m.fl. (m)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Presstödet
Presstödets syfte har angetts vara att bidra till att värna mångfalden på
dagstidningsmarknaden för att främja en allsidig nyhetsförmedling och
opinionsbildning. Trots att presstödet har varit omfattande och inneburit
stora kostnader för skattebetalarna har ett stort antal tidningar tvingats till
nedläggning.
Regeringens inställning till presstödet grundas enligt vår mening på en
överdriven tilltro till presstödets positiva effekter för mångfalden, det fria
ordet och den fria opinionsbildningen. Det stora antalet tidningsned-
läggningar och hittills gjorda erfarenheter visar att presstödet till stor del
använts för att täcka tidningarnas löpande utgifter i stället för till
nödvändiga
rationaliseringsåtgärder.
Den önskvärda effekten av presstödet hade varit att det använts till att göra
tidningen mindre beroende av statligt stöd, men i stället har tidningarna
anpassat sig efter stödet och blivit just presstödsberoende. Följden har blivit
att de ekonomiska problem som borde varit av tillfällig natur inte har
åtgärdats. Bidragen har ofta medverkat till att brister som gjort att läsarna
flytt permanentats.
Härutöver innebär presstödet att konkurrensvillkoren gentemot icke-
presstödstidningar snedvrids, vilket kan innebära att också av läsarna
uppskattade tidningar får ekonomiska svårigheter. Det är ett orimligt
förhållande.
Mot denna bakgrund framstår behovet av en reformering och avveckling
av presstödet som uppenbart. För att underlätta avvecklingen ur tidningarnas
synvinkel föreslår vi i stället att reklamskatten förändras och att en neutral
tidningsmoms på 21 procent införs.
Moderata samlingspartiet har vid ett flertal tillfällen föreslagit ett gradvis
avskaffande av presstödet. Detta bör ske i två etapper. För budgetåret 2000
bör en nedskärning ske med 300 000 000 kronor. Det resterande beloppet bör
lyftas ur budgeten för år 2001.
Presstödsnämnden kommer då inte längre att ha någon uppgift att fylla och
kan därmed avvecklas från och med den 1 januari 2001. De resterande
uppgifterna, såsom bevakning av lån från Presstödsnämnden, kan till dess
denna verksamhet helt har avvecklats handläggas av Kammarkollegiet.
Tilläggspropositionen
I tilläggspropositionen för 1999 föreslår regeringen att presstödsanslaget
skall ökas med 9 117 000 kronor genom omfördelningar från andra
anslag. Med hänvisning till det ovan anförda och till Moderata
samlingspartiets principiella invändningar mot det nuvarande
presstödssystemet avvisar vi förslaget att öka anslaget innevarande år.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen till anslaget E 2 Presstöd för budgetåret 2000
anvisar 300 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit eller
således 236 579 000 kr,
2. att riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt från och med
budgetåret 2001 i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att Presstödsnämnden avvecklas från och
med budgetåret 2001 och att bevakningsuppgifter avseende ännu
återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag till tilläggsbudget
avseende anslaget E 2 Presstöd i enlighet med vad som anförts i
motionen.1

Stockholm den 5 oktober 1999
Per Unckel (m)
Jerry Martinger (m)
Inger René (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Per-Samuel Nisser (m)
Karin Enström (m)
Carl-Erik Skårman (m)
Ola Karlsson (m)
Anders Björck (m)
1 Yrkande 4 hänvisat till FiU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)