Riksdagens granskning och det svenska försvaret

Motion 2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L)

av Allan Widman m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på operativa mål för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen årligen ska återkomma till riksdagen med förslag på krigsförbandsorganisationens utformning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen (2014/15:109) Försvarspolitisk inriktning föreslog regeringen att de operativa målen för Försvarsmakten fortsättningsvis inte skulle fastställas av riksdagen. Riksdagen följde regeringens förslag och överlät uppgiften att fastställa de operativa målen på regeringen.

I budgetpropositionen för 2017 (2016/17:1) saknas även förslag om att riksdagen ska fastställa Försvarsmaktens insatsorganisation. Ett sådant förslag om riksdagens fastställelse fanns i tidigare års budgetproposition (2014/15:1). Förvisso innehöll inriktningspropositionen förslag om att riksdagen godkände inriktningen för krigsförband i försvarsmaktsorganisation 2016, men denna formulering är mindre bindande för regeringen.

Bortsett från själva ramanvisningen och godkännande av Försvarsmaktens respektive MSB:s investeringsbudgetar återstår nu endast för riksdagen att ge en lång rad av bemyndiganden till regeringen.

En av riksdagens främsta uppgifter är att granska regeringen och dess myndigheter. Regeringen ska enligt budgetlagen redovisa de resultat som har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat. Liberalerna anser därför att det måste vara riksdagen som beslutar om kraven på den operativa förmågan och även framgent fastställer Försvarsmaktens insatsorganisation.

Försvarsutskottet har tidigare framhållit att redovisningen bör ske i förhållande till riksdagens beslut, och inte i relation till det gångna årets uppgifter eller omvärldsbedömningar (2014/15:FöU3 s. 11). Liberalerna anser att utskottet även fortsättningsvis bör stå upp för att riksdagen ska ha en fungerande och relevant granskningsmakt. Att begränsa riksdagens makt och demokratiska kontrollfunktion över det svenska försvaret när omvärldssituationen snabbt försämras och behovet att förankra försvars- och säkerhetspolitiken hos det svenska folket ökar är orimligt. Liberalerna menar att riksdagen ska fastställa Försvarsmaktens operativa mål och dess insatsorganisation.

Allan Widman (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)