Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2021/22:1695 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka möjligheten att genomföra en riksomfattande informationskampanj om romernas utsatta situation i Sverige och Europa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Informationssatsningen Levande historia på slutet av 1990-talet blev mycket framgångsrik. Boken Om detta må ni berätta – En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945 var en del i kampanjen och beställdes av Sveriges regering. Boken har spridits gratis i mer än en och en halv miljon exemplar till familjer i Sverige med barn i grundskolan och till dem som beställt den från Forum för levande historia. Den har översatts till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, persiska, spanska och turkiska.

En anledning till informationssatsningen Levande historia var en undersökning bland skolungdomar som presenterades i juni 1997, där många svarat att de inte var säkra på huruvida demokrati var bästa sättet att styra Sverige, vilket ledde till oro. Dessutom uppvisades en stor brist i kunskapen om Förintelsen.

Numera finns informationsmaterial om romerna presenterat hos Forum för levande historia, men mer behövs för att sprida kunskapen om bland annat romernas utsatta situation. Dock är än idag okunskapen stor om den långvariga strukturella diskrimineringen mot romer i Europa.

Romerna är en minoritet som fått utstå mycket förtryck och diskriminering genom århundradena i Sverige och Europa. Än idag finns det fördomar, diskriminering och hat som leder till att många romer inte får samma möjligheter som andra i det svenska samhället och de europeiska samhällena.

Regeringen bör undersöka möjligheterna att genomföra en riksomfattande kampanj av samma typ som Levande historia, men nu angående romernas utsatta situation.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)