med anledning av framst. 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i linje med Riksrevisionens rekommendationer, skyndsamt ska ta fram en analys av hur bristerna för främst landtransporter kan avhjälpas och vilka investeringar och avvägningar som krävs för detta.

Motivering

Farligt gods transporteras dagligen i den svenska infrastrukturen. Konsekvenserna av angrepp på dessa transporter skulle bli oerhört allvarliga. En klar ansvarsfördelning mellan myndigheter, men också tydliga uppdrag och adekvata lagar är därför av stor vikt för att öka säkerheten.

Vi välkomnar därför att Riksrevisionens styrelse i sin framställning till riksdagen 2008/09:RRS22 angående skyddet för farligt gods lyft fram en rad olika rekommendationer rörande ansvarsfördelning och översyn av lagstiftning om skyddet av transporter av farligt gods. Vi stöder också de två förslag till riksdagsbeslut som Riksrevisionens styrelse har.

Emellertid utgör en ordentlig analys av bristerna och hur dessa kan avhjälpas en central grund för såväl det kortsiktiga som det långsiktiga arbetet med att öka säkerheten för transporter av farligt gods. Detta framgår också av Riksrevisionens rekommendationer men lyfts inte fram i Riksrevisionens styrelses förslag till riksdagsbeslut. Vi anser att denna rekommendation är så central att riksdagen bör uppmana regeringen att genomföra en sådan analys samt redovisa för riksdagen hur bristerna ska avhjälpas.

Stockholm den 11 mars 2009

Anders Karlsson (s)

Peter Jonsson (s)

Michael Hagberg (s)

Mats Berglind (s)

Åsa Lindestam (s)

Inger Jarl Beck (s)

Peter Jeppsson (s)

Tommy Waidelich (s)

Peter Rådberg (mp)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-03-12 Bordläggning: 2009-03-13 Hänvisning: 2009-03-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)