med anledning av redog. 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål

Motion 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inställda huvudförhandlingar i brottmål.

Antalet inställda huvudförhandlingar i brottmål är oroväckande högt. Enligt Riksrevisionen har andelen inställda brottmål dessutom ökat svagt sedan 2005. Att förhandlingar ställs in kan ha sina skäl. Samtidigt måste strävan vara att förhandlingar genomförs i tid. Det är uppenbart att regeringen inte har klarat av att hantera detta problem under sin regeringsperiod. Inställda förhandlingar och långa handläggningstider inverkar negativt på rättssäkerhet, effektivitet och rättstrygghet. Det är framför allt brottsoffren som får lida, men det minskar även allmänhetens förtroende för rättssäkerheten.

Riksrevisionen konstaterar att det finns brister hos både polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna vad gäller hanteringen av brottsprocessen fram till huvudförhandling. Men framför allt kritiseras regeringen, som ytterst har ansvar för rättsväsendets utveckling och effektivitet, för passivitet. En effektiv rättskedja kräver samverkan mellan myndigheterna. Riksrevisionen är därför förvånad över att regeringen inte gett myndigheterna i uppdrag att se över detta arbete. Regeringen har heller inte efterfrågat någon fördjupad analys av orsakerna eller de strukturproblem som finns. Detta är en mycket allvarlig kritik som vi menar att regeringen måste ta till sig. Nu måste regeringens passivitet brytas.

Riksrevisionen nämner ett antal rekommendationer som är riktade till både regeringen och myndigheter. Vi menar att regeringen snarast måste följa upp dessa rekommendationer och se till att de genomförs.

Stockholm den 19 oktober 2010

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-20 Bordläggning: 2010-10-21 Hänvisning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)