Rikstäckande resekort

Motion 1998/99:T205 av Barbro Johansson och Mikael Johansson (mp)

av Barbro Johansson och Mikael Johansson (mp)
För att resa kollektivt över länsgränser och ofta mellan olika
former av kollektivtrafik, såsom buss, tåg, spårvagn,
tunnelbana eller färja, behövs olika slags betalmedel.
Betalmedlen kan vara biljetter eller kuponger, vilka varierar
över länsgränserna. Om man arbetar på flera orter under
veckan blir man tvungen att ha flera olika biljetter. Detta
faktum befrämjar inte kollektivtrafikutnyttjandet.
Inför ett riksresekort
Införandet av ett riksresekort skulle underlätta
kollektivtrafikresandet, som är en av förutsättningarna för att
minska biltrafiken och ett led i att genomföra det långsiktigt
hållbara samhället.
Ett riksresekort skall vara heltäckande för hela Sverige och gälla för all
persontrafik på land och till sjöss. Kortet bör ha formen av ett kontokort. Den
resande sätter i förväg in ett belopp för kommande resor på kortet. Kortet
skall kunna återladdas med nya belopp, då kortet är tomt. Beloppet väljer den
resande själv, beroende på sitt resandebehov.
All kollektivtrafik bör
omfattas av ett riksresekort
Sverige bör indelas i två resandezoner, där en zon omfattar
tätortstrafik och den andra zonen landbygdstrafik. All
kollektivtrafik, som går på landsväg, järnväg och vattenleder,
bör omfattas av riksresekortet. En halvering av nu gällande
zonpriser i tätort föreslås och ett pris per kilometer på
landsbygd, vilket skulle kunna gälla för järnväg och också
för vattenleder.
Resans längd och pris registreras och ett riksresekontor ersätter trafik-
bolaget på grundval av inlämnade redovisningar för utförda resor.
En utredning, som visar på möjliga fördelar med ett riksresekort för att
befrämja kollektivtrafiken och miljön, är önskvärd. I utredningen bör
möjligheterna för framtida platsreservationer via automater på järnvägs-
stationer och buss eller båtterminaler, återladdningsservice i närbutiker,
kiosker eller bensinstationer ingå. Ekonomiskt kan ränteinkomster tillgodo-
räknas administration o.dyl. för riksresekortet och en överstyrning av resande
från privatbilism till kollektivt resande minskar tryck och krav på vägnätet
och bör också minska antalet trafikolyckor, vilket innebär lägre sjukvårds-
kostnader. Borttagen moms på kollektivtrafik stimulerar också densamma.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning om ett för Sverige heltäckande riksresekort.

Stockholm den 21 oktober 1998
Barbro Johansson (mp)

Mikael Johansson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)