Riksväg 55

Motion 2017/18:655 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en upprustning av riksväg 55 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 går mellan Uppsala och Norrköping genom bland annat Enköping, Strängnäs och Flen. Vägen är cirka 210 kilometer lång och har en stor regional betydelse som viktig transportlänk mellan norra och södra Sverige över Mälaren och är också viktig för transporter till norra Stockholmsområdet.

Riksvägen har en synnerligen ojämn standard, inte minst avseende trafiksäkerhet. Vissa sträckor har två-plus-ett-väg och korta sträckor motorväg, medan andra sträckor har landsvägsstandard med backkrön, kurvor och skymd sikt.

I Sörmland låg fortsättningen av två-plus-ett-vägen från Dunker till Björndammen långt framme i planeringen – tills en häckande fågel satte stopp för den ökade trafiksäkerhet som en rätad vägsträcka skulle ha medgivit.

Sträckan mellan Strängnäs och Enköping är en olycksdrabbad landsväg. Den är smal och krokig med en hög andel tung trafik. Dessutom ger broöppningar vid Hjulstabron en ökad sårbarhet. Det har funnits planer på att efter 2020 bygga denna befintliga väg till en två-plus-ett-väg, men dessa planer tycks ha stannat av. Både Uppsala län, Sörmland och Östergötland skulle gynnas stort av att riksväg 55 rustas upp och får en högre trafiksäkerhet och standard på hela sträckan mellan Norrköping och Uppsala.

Nyligen skedde ytterligare en tragisk olycka på vägen där tre personer omkom i en frontalkrock med en lastbil. Med anledning av ovanstående vill vi yrka på att man ser över möjligheterna för en upprustning av riksväg 55.

Lotta Finstorp (M)

Erik Bengtzboe (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)