Riktade forskningsmedel för bekämpning av ”mördarsnigeln”

Motion 2008/09:MJ264 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade forskningsmedel för bekämpning av mördarsnigeln.

Motivering

Den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) är ett gissel för både jordbruk, trädgårdsnäring, fritidsodlare och turistnäring. Regeringen har under året tagit flera välkomna beslut i frågan, bland annat tillfört Kemikalieinspektionen mer resurser för att granska nya bekämpningsmedel och givit Jordbruksverket i uppdrag att samordna bekämpningen och informationen till jordbruket och trädgårdsnäringen.

Vid samtal med forskare och företrädare för olika intressegrupper i frågan är det tydligt att det behövs mycket mer forskning på området. Detta brådskar om man skall kunna stoppa snigelns fortsatta utbredning. Tyvärr är det svårt att få forskningsmedel till den grundforskning kring sniglarna som krävs.

Öronmärkta forskningsmedel är inget som jag normalt förespråkar, forskning utvecklas bäst i konkurrens. Men i just denna fråga finns ett starkt nationellt intresse att snabbt forska om snigeln för att hitta nya sätt att bekämpa denna innan utbredningen ökar ytterligare. Jag anser därför att öronmärkta forskningspengar bör tillföras Jordbruksverket från den totala forskningsbudgeten, och att Jordbruksverket sedan får rätten att fördela ut dessa forskningsmedel till de forskare som man anser arbetar mest aktivt med kvalitetsforskning kring snigelfrågan.

Stockholm den 19 september 2008

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)