Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2021/22:1003 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga socialtjänstlagen så att det klart framgår att utlänningar som vistas illegalt i landet inte har rätt till försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I socialtjänstlagen slås fast att kommunen ansvarar för alla personer som vistas där i minst fyra veckor. Socialstyrelsen tolkar lagrummet så att även personer som befinner sig i landet illegalt ska omfattas av detta ansvar (Social rapport 2010, kapitel 8, s.272).

Praxis kring rätten till ekonomiskt bistånd för dem som vistas illegalt i landet ser lite olika ut på olika håll. Lagrummet i 2 kap 1 § socialtjänstlagen säger att den som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt kan ha rätt till bistånd. Vissa socialnämnder tolkar saken så att de som vistas illegalt i landet kan tillgodose sina behov i hemlandet, den tolkningen har också slagits fast i ett par kammarrättsdomar. Vissa socialnämnder väljer dock att bevilja de som vistas illegalt i landet ekonomiskt bistånd.

Sverigedemokraterna ser det som problematiskt att regeringen inte lagt fram ett lagförslag för att förtydliga rättsläget. Landets kommuner måste få klarhet i hur rätten till bidrag för dem som vistas illegalt i landet ser ut. Sverigedemokraterna anser att någon sådan rätt inte ska finnas och att socialtjänstlagen skall förtydligas i enlighet med detta.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)