Rösträtt för invandrare vid riksdagsval

Motion 1994/95:K709 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Vänsterpartiet anser att rösträtt för invandrare i riksdagsval
är en viktig demokratisk och politisk fråga.
Rösträttsbestämmelserna i hemländerna och
invandrarländerna har gjort att flyttningen i allmänhet
inneburit förlust av rösträtten.
Hundratusentals invandrares förlust av rösträtt är i första
hand en allmän-demokratisk fråga.
Svenskar och invandrare arbetar på samma arbetsplats och
har gemensamma sociala och ekonomiska intressen, men en
del av dem är utestängda från möjligheten att politiskt
påverka dessa intressen på riksplanet på grund av att de är
utländska medborgare.
Rösträttsbestämmelserna och framför allt kopplingen
mellan medborgarskap och rösträtt härstammar från den tid
då stora arbetskraftsomflyttningar mellan olika länder var ett
okänt fenomen. Befolkningssammansättningen i de olika
länderna var mer enhetlig och medborgarmässigt homogen.
I det läget framstod inte sambandet mellan rösträtt och
medborgarskap som ett problem för demokratin eftersom de
som bodde och arbetade i ett land också var medborgare i det
landet.
Under de förutsättningarna kom inte
rösträttsbestämmelserna att strida mot reformens syfte, att ge
alla människor möjlighet att påverka det politiska skeendet
och samhällslivet i det land där de lever och arbetar. Den
politiska ledningen och de beslut som bestämmer landets
utveckling skall motsvara invånarmajoritetens intressen och
vilja.
I dag är situationen annorlunda. Invandringen har för
Sveriges del inneburit att befolkningen inte längre är lika
enhetlig som tidigare. Det finns flera hundratusen invandrare
och invandrarättlingar som inte är svenska medborgare och
därför saknar rösträtt i riksdagsval. Kommunalpolitiken är i
dag mycket beroende av den politik som förs på riksplanet.
Det innebär att många beslut som rör invandrare fattas på
riksnivå utan att de som besluten berör har någon möjlighet
att påverka, t.ex. inriktningen på integrationspolitiken.
Vänsterpartiet har under en följd av år ställt krav på att
rösträtt för invandrare i riksdagsval skall införas. Rösträtten
bör i princip utformas efter samma regler som gäller för
rösträtt vid kommunalval.
Det tog den svenska arbetarrörelsen flera decennier av
kamp för att uppnå de politiska rättigheter som gäller i dag.
Målet är fortfarande att uppnå allmän och lika rösträtt. I dag
gäller kampen invandrarnas rösträtt i riksdagsval.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att ett förslag om rösträtt
för invandrare i riksdagsval, utifrån de regler som gäller för
rösträtt vid kommunalval, snarast föreläggs riksdagen.

Stockholm den 22 januari 1995

Gudrun Schyman (v)

Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Björn Samuelson (v)

Eva Zetterberg (v)

Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)