Rösträttsålder

Motion 1998/99:K292 av Per Lager (mp)

av Per Lager (mp)
Miljöpartiet de gröna föreslår att rösträttsåldern sänks till 16
år i val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Vi
anser det inte motiverat att begränsa rösträtten till t.ex.
endast fullmäktige och landsting. Anledningen härtill är dels
att ungdomar generellt är mer insatta i rikspolitiken, dels att
valen till de olika politiska församlingarna hör samman vad
gäller bl.a. de partipolitiska ideologierna.
Miljöpartiets förslag avser endast rösträtt och således inte valbarhet till de
olika politiska församlingarna. Vi anser att 18-årsgränsen skall stå fast för
valbarhet eftersom man vid denna ålder i vart fall avslutat sina grundskole-
studier samt även hunnit få viss erfarenhet och därigenom uppnått viss
mognad.
Vårt samhälle präglas i dag av en ökad misstro mot folkvalda politiker och
det parlamentariska systemet. Få människor engagerar sig politiskt jämfört
med tidigare och risken för att likgiltigheten breder ut sig är mycket stor
eftersom man ändå inte anser sig kunna påverka några politiska beslut.
Sveriges  demokrati riskerar att urvattnas och ersättas av det alltmer utbredda
byråkratväldet. Miljöpartiet ser med stor oro på denna utveckling och anser
att det nu är dags att verka för ett ökat intresse för politiska frågor och på
så
sätt locka kunniga och engagerade människor till politiska uppdrag m.m.
För att demokratin skall kunna utvecklas och förbättras måste politiken
göras mer tillgänglig och intressant. Om det politiska systemet skall fungera
på sikt är det viktigt att människor intresserar sig för politik och anser
politik
vara viktigt. Det politiska intresset bland ungdomar kan stimuleras genom en
sänkt rösträttsålder, eftersom det känns mer meningsfullt att engagera sig i
politik om rätten att rösta inte ligger alltför långt fram i tiden. Politiska
beslut
påverkar dessutom i många fall direkt unga människors situation, t.ex. beslut
som rör skolan.
Tiden mellan ordinarie val har nu förlängts till fyra år. Detta innebär att
genomsnittsåldern för förstagångsväljare höjs till 20 år. Många kommer inte
att få möjlighet att rösta förrän efter fyllda 21 år.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i gällande
lagstiftning att rösträttsåldern sänks till 16 år i val till kommunfullmäktige,
landsting och riksdag.

Stockholm den 25 oktober 1998
Per Lager (mp)
Peter Eriksson (mp)

Barbro Johansson (mp)

Mikael Johansson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare