Rusta upp järnvägsstråken Halmstad-Markaryd och Halmstad-Nässjö

Motion 2017/18:207 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snar upprustning av järnvägsstråken Halmstad–Markaryd och Halmstad–Nässjö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

”Entreprenörsregionen” är ett samlande begrepp för den region som består av elva kommuner i fyra län med tyngdpunkt i sydvästra Småland och södra Halland. Näringslivet i regionen har avsevärda kontakter och utbyte med företag i omvärlden såväl i Sverige som internationellt. Industrin i regionen (inklusive Markaryd, Nässjö, Värnamo och Jönköping) är stark och produktionskraftig. Regionen expanderar dessutom både på Hallands- och Smålandssidan med nya företag på flera orter.

Regionen präglas av mycket god uthållighet och stor entreprenörsanda, vilket bland annat har tagit sig uttryck i en förvärvsfrekvens som är betydligt högre än riksgenomsnittet. Detta sker dock inte av sig självt. Entreprenörsregionen har varit framgångsrik trots att det finns uppenbara brister i infrastrukturen när det gäller både väg och järnväg. Detta måste nu gynnas för att ytterligare förstärka dessa effekter.

Entreprenörsregionen har relativt goda förbindelser i nord–sydlig riktning men desto sämre när det gäller öst–västligt. Som tillväxtmotor i södra och västra Sverige behöver denna del av landet snarast ett större infrastrukturellt paket för att fortsätta utvecklas. Järnvägarna mellan Halmstad och Nässjö och Halmstad–Markaryd spelar en betydelsefull roll för regionens framtidsutsikter.

Järnvägsförbindelserna Halmstad–Nässjö, som kallas HNJ, och Halmstad–Markaryd, den s k Markarydsbanan, är centrala vad avser både framtida godstransporter och persontransporter. Inte minst om dessa skall kunna utföras miljömässigt på ett bra sätt. Längs linjerna ligger åtskilliga företag som har behov av effektiva och säkra transporter för att exempelvis kunna nå ut med sina produkter till kunder i omvärlden. De är också beroende av att kunna attrahera kompetens. Halmstad hamn har en stor betydelse för Nissandalgångens industrier, Hallands inlands och Smålands företagande. Hamnen, som idag är Sveriges fjärde största containerhamn, bedöms ha goda framtidsmöjligheter tillsammans med Varbergs hamn som bl.a. är landets största på sågade trävaror.

Men linjen Nässjö–Halmstad är också viktig för transporter av människor med kraftigt ökande persontransporter. Utan en väl fungerande järnvägsförbindelse försvåras den arbetspendling som är viktig, inte minst i ett långsiktigt perspektiv, för regionens attraktions- och tillväxtkraft. Förbindelsen håller i dag på olika sträckor inte tillräckligt hög kvalitet, till exempel i fråga om hastighet. Det är ett problem som måste få en tillfredsställande lösning.

Järnvägslinjerna har också stor betydelse som länk mellan och för tillgången till Västkustbanan och Södra stambanan.

Sammantaget finns det betydande skäl att slå vakt om och utveckla Halmstad–Nässjö och Halmstad–Markaryd som järnvägsförbindelse för såväl gods- som persontransporter. Beslut i frågan hastar då kvalitén idag är så dålig att trafikverket tvekar att upprusta eftersom direktiv saknas.

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)