Säkerhet i en osäker tid

Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att successivt öka resurserna till försvaret.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda ett svenskt medlemskap i Nato.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att säkra personalförsörjningen.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att inrätta ett centrum för veteranfrågor.

Motivering

Sverige behöver ett fungerande nationellt försvar. Inte minst utvecklingen i Ukraina visar att hotbilden förändras och då behöver också försvarsförmågan förändras. I nuläget kan vi se tendenser mot ny upprustning samt att antalet väpnade konflikter inte minskar på samma sätt som tidigare. Vi ser också nya hotbilder, i form av exempelvis naturkatastrofer, terrorangrepp, pandemier eller cyberattacker.

Förmågan till nationellt försvar och operationer i närområdet måste ges en avsevärt högre prioritet. Sverige är beroende av fungerande förbindelser med resten av världen. Klimat, miljö, demografi, energiberoenden, kärnvapenspridning, terrorism, bristande respekt för mänskliga rättigheter och internationell organiserad brottslighet är globala företeelser som kan påverka vår säkerhet. Vi måste där vara beredda att, efter vår förmåga, bidra till en säkrare och bättre värld. Försvarets huvuduppgift är att värna människors liv och frihet.

Anslaget till försvaret ska successivt höjas för att åstadkomma förbättrad försvarsförmåga.

Vi anser att det är dags att göra en förutsättningslös parlamentarisk utredning om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i Nato.

Helt centralt för att skapa en fungerande organisation är att rekrytering, utbildning, anställning och veteranpolitik utgör en prioriterad del av Försvarsmaktens verksamhet. Avgörande för att nuvarande system ska fungera och kostnaderna ska bli de planerade är att det löpande sker en tillräcklig rekrytering. Vi vill införa en incitamentsstruktur, olika typer av premier, för att säkerställa såväl rekrytering som att redan anställd personal stannar kontraktstiden ut. Det krävs också en utökad övningsverksamhet för att säkerställa samtliga personalkategoriers kompetens.

Inom Försvarsmakten bör det finnas ett tydligt utpekat ansvar – ett centrum för veteranfrågor – för att ge stöd och hjälp efter avslutad tjänstgöring i exempelvis internationell insats. Det är viktigt att stödet inte bara finns på nationell nivå utan också på lokal nivå. Ansvarig personal för dessa frågor bör också kunna stödja anställda i övergång till civilt arbete.

.

Göran Hägglund (KD)

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)