Säkra pendlingsvägar för cykel

Motion 2021/22:1116 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra pendlingsvägar för cykel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I våra större städer ökar andelen som pendlar med cykel och inte minst under pandemin har cyklingen fått ett uppsving. Detta är positivt ur flera aspekter som miljön och folkhälsan. Cyklingen som transportmedel måste även stärkas i infrastrukturen. Användningen av el-cyklar har ökat och skapat en ny typ av cykelpendling. Den nya cykelpendlingen går i högre hastigheter ca 25 km/h som är begränsningen för elassistans enligt lag. Vi ser samtidigt en ökning av cyklar på marknaden för transport av barn/ last fram, dessa cyklar är ca 88 cm breda. Forskning från Chalmers Göteborg visar tydligt att interaktionen med bilar och fotgängare står för 33 % var för den större delen av farliga ögonblick under daglig cykling. Interaktionen med andra cyklister står för 15 %. VTI forskning från 2012 visar på att vägunderlaget som halka, rullgrus och ojämnheter är den största orsaken till singelolyckor på cykel. Genom att skapa säkra pendlingsvägar för cyklar i prioriterade huvudstråk i våra större städer bidrar vi även till en bättre folkhälsa. Pendlingsvägarna ska vara breda nog att rymma en samtrafik av pendlingscykel, el-cykel, lådcyklar och racercyklar. De ska i möjligaste mån vara planskilda ifrån gångtrafikanter. Dessa pendlingsvägar bör prioriteras året runt gällande sopning, halkbekämpning och gatuunderhåll, allt för att höja säkerheten. Rätt utformade skapar de en säker, effektiv pendlingsväg för en ny typ av pendlingsbeteende i städerna och samtidigt som folkhälsan förstärks.

Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)