Säkra synskadades rätt till färdtjänst

Motion 2021/22:926 av Ida Karkiainen (S)

av Ida Karkiainen (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra synskadades rätt till färdtjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen från 1997 och innebär att personer som har svårt att ta sig fram med vanliga färdmedel kan få rätt att använda färdtjänst. Personer med en synnedsättning eller synskada är exempel på personer som har stort behov av färdtjänst för att kunna röra sig obehindrat i samhället, ta sig till sitt arbete eller utbild­ning samt ha en möjlighet att leva ett fritt liv.

Enligt färdtjänstlagen är det kommunen som bestämmer både vem som har rätt till färdtjänst och vilken kvalitet färdtjänsten ska ha, om inte kommunen har överlåtit detta på den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Enligt Synskadades riksförbund varierar generositeten och kvaliteten stort mellan olika delar av landet.

I september meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de nekar prövningstillstånd av ett mål som innebar att en synskadad person nekades färdtjänst av Region Stockholm. Därmed fastställdes utslaget i förvaltningsrätten. Domen har skapat oro bland blinda och synskadade i Sverige och det är angeläget att regeringen säkrar deras rätt till färdtjänst.

 

 

Ida Karkiainen (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)