Säkrad trafiksäkerhet på väg 55

Motion 2020/21:3093 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 går mellan Uppsala och Norrköping och passerar bland annat de sörmländska kommunerna Strängnäs, Flen och Katrineholm. Vägen är cirka 210 kilometer lång och har en storregional betydelse som viktig transportlänk mellan norra och södra Sverige över Mälaren. Vägen är också viktig för transporter från Mälardalen till norra Stockholmsområdet.

Riksvägen har en synnerligen ojämn standard, inte minst avseende trafiksäkerhet. Vissa sträckor har två-plus-ett-väg och korta sträckor motorväg. Andra sträckor har landsvägsstandard med backkrön, kurvor och skymd sikt. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie väg 55, Katrineholm–Uppsala som blev klar hösten 2017 visade på trafiksäkerhetsbrister och framkomlighetsproblem samt tillgänglighetsproblem för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter på hela stråket. Sträckan mellan Strängnäs och Enköping är en olycksdrabbad landsväg med många tragiska olyckor. Flera med dödlig utgång. Riksväg 55 är smal och krokig med en hög andel tung trafik. Dessutom ger broöppningar vid Hjulstabron en ökad sårbarhet. Lastbilsolyckan natten till midsommarafton 2016 som orsakade så omfattande skador på Södertäljebron att den behöves stängas av för trafik under en lång period, belyser därtill vikten av att säkerställa en alternativ väg förbi Stockholm. Riksväg 55 är en viktig del i den alternativa väglänken förbi Stockholm.

Både Uppsala län, Sörmland och Östergötland skulle gynnas stort av en upprustning av väg 55 som säkerställer hög trafiksäkerhet och standard på hela sträckan mellan Norrköping och Uppsala. I Sörmland låg fortsättningen av två-plus-ett-vägen från Dunker till Björndammen (utanför Malmköping) framme i planeringen. Men en häckande fågel satte stopp för den ökade trafiksäkerhet som en rätad vägsträcka skulle ha medgivit. Nu finns inte längre fågeln kvar och planeringen kan fortsätta. Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för riksväg 55 på de sträckor som ännu inte är åtgärdade. Planering för vissa av dessa sträckor har startat eller planeras, men inte alla.   För att säkra trafiksäkerheten är det ytterst angeläget att trafikverket skyndsamt tar fram åtgärdsplaner även för de återstående sträckorna mellan Flen och Yxtatorpet, samt sträckan mellan Björndammen och Enköping, via Strängnäs  för att skapa en sammanhållen och upprustad riksväg 55.

Lotta Finstorp (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Martina Johansson (C)

Pia Steensland (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)