Samarbete över kommungränserna med socialjour

Motion 1997/98:So635 av Ulla Wester-Rudin (s)

av Ulla Wester-Rudin (s)

Visst händer det att akuta sociala problem uppstår under kontorstid. Ett barn måste kanske omhändertas enligt lagen om vård av unga eller en narkoman som har överdoserat måste komma under vård. Socialkontoret är bemannat och efter omdisponeringar finns personal tillgänglig i den akuta situationen.

Under kvällstid och framför allt under helger är situationen annorlunda. Polisen som saknar socialarbetarens psyko-sociala kompetens får ofta ikläda sig även socionomrollen, med varierande resultat.

De flesta kommuner har inrättat någon form av socialjour, men bristande resurser och ojämn arbetsbelastning nätter och helger har medfört att den sociala servicen oftast är ytterst begränsad.

Vistelsekommunen har det formella ansvaret när t.ex. ett barn far illa och samhällsinsatser måste till. Socialarbetarnas delegationsordningar etc. är kopplade till den ”egna” socialnämnden.

Dessa och flera hinder till trots; För att klara att upprätthålla en socialjour värd namnet borde flera, närliggande kommuner kunna gå samman om en gemensam jourpersonal som verkar över kommungränserna. Försöksregioner bör inrättas för att senare utvärderas.

Person- och lokalkännedom är andra argument mot den föreslagna lösningen. Den tiden är dock förbi när ortens socialsekreterare kände till hela klientgruppen. Specialiseringar och en ökad klienttillströmning har förändrat förutsättningarna.

Tanken att socialtjänsten skall finnas till för kommuninvånarna när dessa efterfrågar hjälp och stöd är riktig. En insats när den behövs är ovärderlig i det fortsatta samarbetet mellan individen och socialtjänsten.

Vi socialdemokrater prioriterar kommunernas verksamheter – vård, skola och omsorg. De begränsade ekonomiska resurserna kräver nytänkande och förändringar. En bra socialjour till en låg kostnad är ett sätt att spara och ändå öka kvaliteten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att utreda möjligheterna att inrätta försöksregioner med samarbete kring socialjour.

Stockholm den 2 oktober 1997

Ulla Wester-Rudin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)