Sambandsansvarig för vård

Motion 2021/22:3151 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en sambandsansvarig kan utses för individen med uppdrag att vara helhetsansvarig för en sammanhållen vård för multisjuka människor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi ser idag att Sveriges befolkning blir allt äldre. Det bidrar även till att vi i större utsträckning ådrar oss sjukdomar under livet än förr då vi avled i tidigare åldrar. Desto mer kunskaperna kring allvarliga sjukdomar utvecklas och desto mer läkekonsten klara av att behandla och hantera desto fler kommer att ha överlevt även svåra fall av sjukdom. I dag ser vi dock ett stort glapp mellan olika professioner inom sjukvården.

Var och en tar ett stort ansvar för sin kroppsdel eller sitt expertområde men ingen tar ansvar för helheten. Det gör att patienten inte blir tagen som en hel individ och ensam bär ansvaret att mellan olika läkare för olika åkommor påtala även andra delar av sin kropp att ta hänsyn till. En oro för patienten och en stor risk för missar då patienten oftast inte besitter expertkunskaper såsom läkarna gör. Med dagens system riskerar vi att missa läkemedel som inte fungerar optimalt mot andra läkemedel, förskrivna av olika läkare för olika åkommor. En behandling av en kroppsdel kan riskera skada en annan del av kroppen under behandling på grund av att man saknar samordningen och helhetsbilden. Det är hög tid att sätta hela patienten i centrum och inte ständigt i väntrum. Med en utsedd sambandsansvarig för patienten som ansvarar för hela vårdkedjan kan fungera som trädstammen medan olika professioner likt trädets grenar arbetar med ditt expertområde. Utan en tydlig och stabil stam funderar inte grenarnas individuella arbete. För att ytterligare rädda liv, ge patienten en trygghet i att helhetsansvaret vilar på sambandsansvarig skapar en sammanhållen vård och en trygg punkt att vända sig till.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)