Samernas ställning som urfolk

Motion 2008/09:K316 av Carina Ohlsson och Ann-Kristine Johansson (s)

av Carina Ohlsson och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen med utgångspunkt i urfolks rättigheter löser de oklarheter som finns kring samers rättigheter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge i uppdrag till någon myndighet att övervaka Sveriges efterlevnad av minoritets­konventionerna och andra internationella dokument som rör nationella minoriteter och samer.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för arbetet i Nordiska ministerrådet tar initiativ till ett utbyte av erfarenheter av hur man kan arbeta för att förbättra situationen för samerna.

Motivering

Folkrättens regler om behandlingen av urfolk utgör endast ett slags minimiregler som anger rättighetsnivåer som ingen fördragsslutande stat får underskrida. Sveriges ambitioner borde vara att åtminstone ligga på samma nivå som den internationella urfolksrätten.

Samers särskilda rättigheter grundar sig på internationella konventioner. Det är påtagligt att de problem med diskriminering som samer upplever är av nationsöverskridande karaktär, varför det är angeläget att det sker ett utökat nordiskt och internationellt samarbete kring hur samers mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Sverige erkände samerna som urfolk 1977. Folkrättsligt har urfolk särskilda rättigheter, utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationell minoritet. Sveriges erkännande 1977 har inte nämnvärt fått konsekvenser för samepolitiken. Frågan har utretts flitigt. Exempelvis gjordes mellan 1986 och 2006 15 statliga utredningar om samer i egenskap av urfolk. Ingen har som sin utgångspunkt de rättigheter som samer har som urfolk.

Stockholm den 3 oktober 2008

Carina Ohlsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)