Samförvaltning i stället för naturreservat

Motion 2010/11:MJ257 av Christian Holm m.fl. (M)

av Christian Holm m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ersätta naturreservat med olika former av samförvaltning.

Motivering

Det är glädjande att regeringen har tagit steget mot en förbättrad naturvårdspolitik genom att införa en möjlighet till delaktighet och samarbete mellan markägare och naturvårdshandläggare genom att de ingår naturvårdsavtal. Att ett bättre kompensationssystem till markägaren vid bildande av naturreservat/biotopskyddsområde införs är också positivt.

Möjligheten att bilda naturreservat finns emellertid kvar och kan möjligen undantagsvis fylla ett syfte. Reservat används för att skydda olika typer av natur, från små växtlokaler till vidsträckta fjällområden. Enligt miljöbalken finns fem giltiga skäl att bilda naturreservat, nämligen för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, sörja för människors behov av friluftsliv samt skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Bildandet av naturreservat är ett beslut där markägaren tyvärr ofta inte har någon möjlighet att påverka och bildande av naturreservat mot markägarens vilja är en allvarlig inskränkning av äganderätten. Lagen innebär att rättsövergrepp kan komma att inträffa när staten hävdar att det allmännas intressen tar över den enskildes rätt att bruka sin egen mark. Staten kan med hjälp av lagen ta ifrån markägaren nyttjanderätt till sin egen skog och mark – skog och mark som kan vara en viktig del i markägarens försörjning och som kan ha funnits i familjens ägo i generationer. Vård av natur och den biologiska mångfalden borde dock inte stå inte i strid med enskilt markägande. Man ska inte heller glömma att det för markägaren är en investering att bruka naturen på ett ansvarsfullt sätt då det genererar en ekonomisk vinst. De flesta markägare har dessutom utöver sitt ekonomiska intresse ett intresse och ett engagemang i naturen.

Införandet av så kallade naturvårdsavtal är ett välkommet steg mot en naturvårdspolitik som förenar naturskydd och markägares intressen. Eftersom dessa dock endast inbegriper en reglering mellan berörda parter, ges det fortfarande ett stort utrymme att bilda naturreservat i de fall då man anser att denna reglering är otillräcklig. Man borde därför beakta möjligheten att ersätta naturreservaten med andra former av förvaltning där det även är möjligt att införa restriktioner som är mer långtgående.

Stockholm den 21 oktober 2010

Christian Holm (M)

Gustav Nilsson (M)

Jessica Polfjärd (M)

Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)