Samhällets behov av beredskapslager

Motion 2021/22:976 av Lars Mejern Larsson (S)

av Lars Mejern Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell strategi för hur beredskapslager ska hanteras i framtiden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att säkra tillgången till viss kritisk utrustning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin har visat samhällets behov av beredskapslager för sjukvårdsprodukter inom sjukvården. För framtiden måste vi bygga upp en bättre beredskap. Det är dock också viktigt att de lager vi skaffar oss håller bästa möjliga kvalitet.

Det är av vikt för kvalitet och patientsäkerhet att denna produktion sker på företag som har kunskap av området. Det har funnits händelser under året där företag som inte sysslar med sjukvårdsprodukter börjat tillverka eller handla med skyddsutrustning. Detta har i flera fall lett till att sjukvården fått produkter som inte godkänns, och därmed oanvändbara produkter till mycket höga priser. Det finns också storbolag från andra branscher som hjälper till att tillverka produkter till låg eller ingen kostnad. Detta är förstås positivt i den akuta situation som uppstår under pandemin. Risken är ändå att de undergräver marknaden för de företag som dagligen jobbar med att försörja sjukvården med produkter.

Den långsiktiga lösningen kan därför vara att företag med kunskap inom sjukvård och skyddsutrustning ges förutsättningar att med kort varsel skala upp produktionen. Det är därför av betydelse att en översyn görs av hur dagens upphandlingsregler underlättar för en uppskalning av produktionen på de företag som förser vården med sjukvårdsprodukter. Då blir Sverige bättre rustat för framtiden.

Lars Mejern Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)