Samhällsviktiga infrastrukturprojekt får inte försenas

Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S)

av Marlene Burwick (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra projektledningens ansvar och möjlighet att samordna alla relevanta parter vid utbyggnaden av större infrastrukturprojekt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi står nu redo att göra den största tågsatsningen i modern tid. Det är en för Sverige oerhört viktig satsning. Erfarenheter från tidigare större infrastrukturprojekt visar på vikten av att de statliga myndigheterna är väl samordnade och samverkar nära kommunen och/eller regionen. När vi nu planerar att starta flera stora projekt finns ett behov av att tydliggöra projektledningens ansvar och möjlighet att samordna alla relevanta parter vid utbyggnaden av större infrastrukturprojekt..

Ett aktuellt exempel är ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm. Det är inte bara den enskilt största förändringsfaktorn för Uppsalas framtida tillväxt, ett fyrspår är gynnsamt även ur ett nationellt perspektiv. Därför är det oerhört positivt att investe­ringen återfinns som en del i den nationella planen för investeringar i infrastruktur. Bygget ska inledas 2024 och pågå i drygt fem år. Den sträcka det gäller är 23 kilometer från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till Uppsala resecentrum. I projektet ingår också två nya stationer, i södra Uppsala samt norr om Knivsta. För att projektet ska kunna löpa på är det av största vikt att alla parter samverkar och att kommunerna och regionen har en tydlig statlig part att kommunicera med och som kan medverka till att alla samlas vid samma bord.

Uppsala och Stockholms län är den snabbast växande regionen i Sverige. Redan idag är arbetspendlingen mellan länen störst i landet. Här bor en fjärdedel av landets befolkning och här skapas mer än 30 procent av allt värde som produceras i Sverige. Tillsammans utgör regionen en viktig tillväxtkorridor för hela landet. En utbyggd järnväg mellan Uppsala, Arlanda och Stockholm är en nödvändig satsning för att möta framtidens behov och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Framtidens behov handlar till stor del om nya bostäder, en sådan satsning är dock beroende av nya stationslägen längs järnvägssträckan Uppsala–Stockholm. Här handlar det både om att skapa effektiva och punktliga transporter för invånarna i regionen och att skapa nödvändiga förutsättningar för bostadsbyggande.

Idag är järnvägen mycket hårt belastad, under högtrafik är det fullt på spåren. Varken nya stationer eller fler tåg får plats. Sträckan är dessutom hårt sliten och tekniskt underdimensionerad för både dagens och morgondagens trafik. Det finns också en stor osäkerhet bland arbetspendlarna. Det hör mer till regel än undantag att tåg står stilla, ställs in eller försenas. Alla resenärer, inte minst föräldrar med småbarn, är beroende av punktliga och robusta tågtransporter för att de ska våga välja tåget framför andra transportmedel.

Fyrspår mellan Uppsala och Stockholm handlar om mycket mer är att bara bygga ut kapaciteten, det handlar om miljö, bostadsbygge och regionutveckling i stort. För att möta framtidens behov och bidra till regionutveckling och tillväxt i hela landet krävs ökad kapacitet i form av två nya spår.

Nu ska vi genomföra den största tågsatsningen i modern tid!

Marlene Burwick (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)