Samiskt kulturcentrum i Stockholm

Motion 2016/17:2619 av Carl Schlyter (MP)

av Carl Schlyter (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samiskt kulturcentrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering och bakgrund

Den samiska kulturen kan inte enbart ses som en samisk angelägenhet, utan är i lika hög grad en svensk angelägenhet och ett uttryck för vår nations kulturella särart och mångfald. Idag finns Gaaltjie ett kunskapscenter för sydsamisk kultur. Centret ligger i Tullkammarens gamla byggnad i Östersund där också Sametinget och Samiskt Informationscentrum finns.

Gaaltjie, som betyder "kallkälla" på sydsamiska, fungerar som en kunskapskälla för sydsamisk kultur, historia och näringsliv. Verksamheten består bland annat av språk, historia och kultur, närings- och samhällsliv, samisk konst och konsthantverk, information och kunskapsförmedling samt är även en mötesplats och marknadstorg.

Det sydsamiska kultur- och informationscentret började byggas upp 1998 och invigdes 1999. Verksamheten har finansierats genom olika EU-projekt, både nationella och internationella i samarbete med institutioner och organisationer i Norge. Staten har hittills inte bidragit till finansieringen.

Samiska kulturen är en del av skolans utbildning kring de svenska minoriteterna och ett kulturcentrum skulle kunna vara en inspirerande plats för skolelever att lära känna den samiska kulturen. Det är alltid roligare och lättare att lära sig något från källan.

I Stockholmsområdet bor det många samer och ett kulturcentrum skulle kunna bli en plats där familjer kan lära sina barn om sin kultur. Det är viktigt att vi inte bara har samiska som minoritetsspråk utan att nya generationer samer har en reell möjlighet att bevara språket. Här kan kulturcentret bli ett nav för språkkurser men även möjlighet till samisk litteratur. Inte minst barnböcker är ett utmärkt sätt att öka läslusten.

Kulturcentret kan även bevara och sprida kunskap kring traditionell slöjd och hantverk. Självklart blir det en naturlig plats för alla att kunna ta del av konst och musik. Ett samiskt kulturcentrum i Stockholm är ett viktigt bidrag till att förstå vikten av skydd för nationella minoriteter och kan sprida kunskap om det globala arbetet för ursprungsfolkens rättigheter.

En ökad kunskap om den samiska kulturen kan också öka förståelsen för vår natur och dess betydelse för den samiska kulturens bevarande. Kulturcentret kan också öka kunskapen om Sametinget och dess funktion.

Ett samiskt kulturcentrum kan även bidra till att turister besöker fler delar av Sverige och det faktum att vi fortfarande har 51 samebyar kan inspirera många att ge sig av även längre norrut i landet. Ett samiskt kulturcentrum är en liten investering som kan skapa ökad trygghet för samer att utöva sin kultur, hjälpa till med kunskapsspridningen samt även rent ekonomiskt ge utdelning i form av turism och exportintäkter.

Carl Schlyter (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)