Samlokalisering av Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan kan samlokaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden är några av de viktigaste och mest välbesökta myndigheterna för privatpersoner i Sverige. Uppdragsfördelningen mellan myndigheterna är skild men baseras ofta på uppgifter hämtade från varandra, där Skatteverket står för skatteindrivning, Kronofogden för skuldindrivning och Försäkringskassan för socialförsäkringen. Detta leder till att man i ärenden som exempelvis långvarig sjukskrivning eller skuldsanering kommer i kontakt med flera av ovannämnda myndigheter.

Eftersom myndigheterna i dag inte följer några riktlinjer kring samlokalisering av regionala huvudkontor kan individer med ärenden hos flera myndigheter tvingas färdas kilometerlånga avstånd för att komplettera sina ärenden med uppgifter. Detta blir påtagligt för äldre pensionärer då de kan ha fysiska svårigheter såväl som ekonomiska hinder för att ta sig fram samt för personer i behov av assistanshjälp.

För att göra omfattande ärenden mera tidseffektiva och fysiskt tillgängliga så bör myndigheternas regionala huvudkontor samlokaliseras. Förutom tillgängligheten för individer skulle även myndigheterna gynnas av att sättas i ett tätt sammanbundet kluster, då korta fysiska avstånd skulle bidra till en ökad interaktion mellan diverse myndighetsanställda samt möjliggöra en snabbare och enklare kommunikation och därmed på sikt leda till en produktivitetshöjning.


Med ovannämnda motivering så bör regeringen snarast tillsätta en utredning med riktlinjer kring samlokalisering och lämpliga avstånd för ovannämnda myndigheter.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-16
Yrkanden (1)