Samma krav på riksdagsledamöter som på andra vid ersättning från skattemedel

Motion 2019/20:1088 av Gustaf Lantz (S)

av Gustaf Lantz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder i syfte att inskärpa allvaret vid missbruk av förtroendevaldas ersättningar och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I dag har vi en sträng lagstiftning mot bidragsbrott. Men bidragsbrottslagen gäller endast ekonomisk ersättning som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. I lagens uppräkning saknas Riksdagsförvaltningen.

Detta medför att en riksdagsledamot endast kan straffas enligt allmänna bestäm­melser vid ett otillbörligt utnyttjande av ersättningar kopplade till uppdraget. Detta medför att det alltid krävs att ett uppsåt kan visas, till skillnad från vid en prövning enligt bidragsbrottslagen.

Den representativa demokratin bygger på ett förtroende mellan väljare och valda. Begreppet förtroendevald indikerar ett särskilt förtroende i fråga om omdöme. Den som bär förtroendet från folket att besluta om landets angelägenheter får dessutom förmodas ha goda möjligheter att sätta sig in i gällande regelsystem. Den allmänna rättsuppfatt­ningen får antas vara att ställa strängare krav på riksdagspolitiker än de som inte åtnjuter folkets förtroende i allmänna val.

Det saknas i vart fall folkligt stöd, och andra bärande skäl, för att ställa lägre krav på riksdagsledamöter än på andra befolkningskategorier. Dagens ordning innebär exempel­vis att lagen ställer lägre krav på en riksdagsledamot som ansöker om boendeersättning än en arbetslös som ansöker om akassa.

För att stärka förtroendet för vår representativa demokrati är det angeläget att politi­ker och förtroendevalda lyder under samma principer som andra personkategorier vad gäller ersättningar och förmåner. En bred översyn av möjliga åtgärder bör därför över­vägas i syfte att inskärpa allvaret vid missbruk av förtroendevaldas ersättningar. En sådan översyn skulle också behöva inkludera ersättningar från Riksdagsförvaltningen.

 

 

Gustaf Lantz (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)