Samordnare för samhällsomställning

Motion 2021/22:1327 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utse samordnare för samhällsomställning i fler län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Industrins gröna omställning innebär stora utmaningar men också stora möjligheter för vår kunskapsintensiva och högteknologiska industri. Etableringar och expansion kan skapa stora möjligheter för regional utveckling, tillväxt och konkurrenskraft samtidigt som vi får en stor positiv påverkan på den gröna omställningen av i hela samhället. Men den omställning vi nu ser är utmanande på många sätt. Oavsett var etableringarna eller expansion sker är det komplexa processer som innefattar mångfacetterade insatser på olika nivåer inom exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder.

Regeringen tillsatte under 2020 en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Detta eftersom många större företagsetableringar och företagsexpansioner nu sker i Norrbottens och Västerbottens län vilket är mycket positivt för den regionen och för hela Sverige.

Regeringens beslut att utse en samordnare ligger helt rätt i tiden. Samordnaren ska fungera som en länk mellan berörda aktörer och som kan bidra till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ska fokusera på de områden där störst behov av samordning finns baserat på utmaningarna i respektive fall.

Behovet av samordnare finns i fler regioner i landet, i Dalarna blev det tydligt i tillståndsprocessen av en stor etablering. Det är framförallt det statliga aktörerna som inte har tillräcklig förmåga att samordna och samverka vilket gör att det blir onödig långa handläggningstider och osäkerhet för företagen.

Regeringen bör överväga att utse samordnare för samhällsomställning i fler regioner.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)