Samordnat utbetalningsansvar

Motion 2004/05:A255 av Jan Björkman och Kerstin Andersson (s)

av Jan Björkman och Kerstin Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av samordnat utbetalningsansvar.

Motivering

"Vi vill peka på vikten av att skyndsamt genomföra samordningen av utbetalningsansvaret, för den enskildes skull i första hand, men även för samhällets skull. Effektivitetsvinster är en effekt av förändringen som kommer att gynna vårt samhälle."

Detta har vi framhållit i en tidigare motion. Arbetsmarknadsutskottet delade vår uppfattning i sitt betänkande och skrev:

"Utskottet utgår från att regeringen tar nödvändiga initiativ i frågan för att så snart det är möjligt kunna lägga fram ett konkret förslag för riksdagen."

Vi kan konstatera att så inte har skett. Det är beklagligt eftersom problemet kvarstår och inte borde vara särskilt svårt att lösa. Problemet är följande:

De flesta personer som blir arbetslösa kommer att genomgå någon form av utbildning eller fortbildning för att öka möjligheterna till ett nytt arbete. Under tiden som arbetslös får man sin ersättning från sin a-kassa och under tiden som studerande kommer ersättningen, i de flesta fall, genom försäkringskassan. Det gäller också aktivitetsgarantin.

Detta kan få till följd att när man byter ersättning från a-kassan till ersättning från försäkringskassan kan man få vänta länge på att ärendet ska behandlas på försäkringskassan. Detta på grund av arbetsanhopning på försäkringskassorna. Det omvända kan också gälla: När man åter söker ersättning från a-kassan måste a-kassan genomföra en ny utredning innan man kan utge ersättning igen.

Om det istället är samma utbetalare, oavsett om man är arbetslös eller studerar, innebär det att man inte behöver göra några nya utredningar. Det skulle spara både tid och problem för den arbetslöse, likaväl som för a-kassan respektive försäkringskassan.

Riksdagen bör återigen ge regeringen till känna behovet att skyndsamt lösa frågan om samordnat utbetalningsansvar.

Stockholm den 24 september 2004

Jan Björkman (s)

Kerstin Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)