Samordning internationella investeringar

Motion 2018/19:1312 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga initiativ för ökad statlig samordning vid större internationella investeringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens initiativ att jobba mer aktivt med det offentliga främjandet av internationella investeringar i Sverige har ökat i betydelse under senare år. Internationella investeringar bidrar till att bygga upp ny produktionskapacitet, skapa nya jobb och driva på produktivitet och innovation i Sverige. Därför har internationella investeringar en stigande betydelse för Sveriges välstånd, tillväxt och sysselsättning. Det är många aktörer som är involverade i investeringsfrämjandet i Sverige. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) ansvarar för det statligt finansierade investeringsfrämjandet; även regionala och lokala investeringsfrämjandeaktörer har en viktig roll då alla investeringar sker i ett lokalt sammanhang. Till detta tillkommer berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktörer. Det är sammanfattningsvis många aktörer som är inblandade i dessa många gånger mycket komplicerade processer.

För att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt behövs utökad kompetens och resurser nationellt för bättre rådgivning och samordning kring övergripande områden. Någon instans måste ha mandat att kunna ta lead och kalla samman aktuella aktörer till gemensamma möten och ställningstaganden. I stora internationella etableringar är t.ex. kommun, länsstyrelse, SVK, Vattenfall, Lantmäteriet och miljödomstolen


inblandade. Det här är ett område där vi genom ökad samordning skulle kunna öka vår konkurrensfördel och attraktivitet betydligt.

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)