Samsänd skandinaviska tv-nyheter

Motion 2021/22:406 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)

av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelbundet sända oselekterade och kompletta nyhetsprogram på skandinaviska språk från nordiska länder via SVT och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att svenska nyheter sänds i andra nordiska länder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De nordiska länderna delar till stor del historia och kultur. Därmed finns det goda förut­sättningar för oss att förstå varandra och att samverka internationellt. Eftersom våra länder har liten befolkning är det av stor vikt att de nordiska länderna där så är möjligt stöttar varandra i internationella sammanhang, inte minst inom EU. Ökad förståelse och samverkan inom Norden kan därtill innebära ökad turism och handel mellan våra länder, med positiva effekter för våra länders ekonomi och för utvecklingen av vår gemensamma kultur.

För att nordisk samverkan ska kunna utvecklas är det viktigt att vår förståelse för varandras förhållanden upprätthålls och helst ökar. Svenska, danska och norska är snar­lika språk, men det behövs träning för att vi ska kunna förstå varandra. För att öka för­ståelsen sinsemellan behövs också möjlighet att enkelt exponeras för de problem som diskuteras i grannländerna. Sveriges interna debatt skulle därtill berikas genom förenk­lad tillgång till våra grannländers synsätt och ställningstaganden till liknande problem som de Sverige har.

Därför föreslår vi att Sveriges Television åläggs att regelbundet och oselekterat visa nyheter från Norge, Danmark och Finland (inklusive och i synnerhet på finlandssvenska) samt att Sverige verkar för att svenska nyheter på motsvarande sätt visas i våra grann­länder.

Mats Nordberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)