Samverkan på barn- och ungdomskulturområdet

Motion 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samverkan på departementsnivå, regional och lokal nivå.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturinstitutionernas pedagogiska kompetens och medvetenhet.1

1 Yrkande 2 hänvisat till KrU.

Motivering

En tydligare samordning och närmanden mellan Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet skulle gagna barnkulturen. Förutom att på detta sätt manifestera barnkulturen tillsammans med en av dess viktigaste arenor, skolan, skulle naturliga relationer, projektsamverkan och samarbete mellan de två världarna stimuleras och kunna utvecklas.

En tydligare departementssamverkan kunde också innebära positiva injektioner för en tydligare och mer direkt samverkan mellan kulturlivet och lärarutbildningar på olika nivåer.

Kulturlivets olika möjligheter och resurser måste bli en mer naturlig del för lärarkåren.

Samordning på den lokala och regionala nivån är av stor betydelse inte minst för att stärka samverkan mellan skolan och institutionerna, såväl som fria utövare och grupper.

En starkare samverkan ute i regionerna mellan institutioner, fria utövare och skola bör också kunna medverka till att man även på regional nivå kan ta ett gemensamt grepp i påverkan av och ökad tillgänglighet till lärarutbildningarna där barnkulturen måste få ett starkare fäste.

Att verka för att skriva in samverkan mellan kulturliv och skola i lokala kursplaner är här av stor angelägenhet.

Mot bakgrund av behovet av att närma skolan och den professionellt producerade barnkulturen ytterligare till varandra behöver kulturinstitutionernas pedagogiska kompetens och medvetenhet stärkas, dels måste institutionerna själva finna nya vägar för att öka tillgängligheten för vad man producerar för barnen, dels måste institutionerna via ytterligare pedagogiskt arbete och satsningar arbeta aktivare och mer medvetet mot lärarledet för att stötta deras möjligheter att ta vara på kultur- och konstprodukterna.

Stockholm den 4 oktober 2007

Carina Hägg (s)

Eva Sonidsson (s)

Berit Högman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)