Sändningstillstånd för lokala TV-stationer

Motion 1998/99:K243 av Erik Arthur Egervärn (c)

av Erik Arthur Egervärn (c)
Kreativ Media i Strömsund har sedan ett antal år arbetat och
verkat för en TV-station i norra Jämtland som skall spegla,
belysa och lyfta fram delvis bortglömda traditioner och
ungdomskulturer som finns i vår folksjäl, men som tyvärr
kommer i skuggan av den centraliserade TV-bevakningen.
Landsbygdskulturens ungdomar kan ges större plats i ett
modernt TV-medium och på detta sätt kommer våra
ungdomar att känna sig stimulerade och mer delaktiga i
samhällsfrågor och kulturlivet, vi får inte glömma att den
moderna televisionen är vår tids viktigaste kultur- och
informationsförmedlare p.g.a. den starka genomslagskraften
(se statens offentliga utredningar 1997:172
Kulturdepartementet). Kreativ Media har vid två tillfällen
sökt och fått ett tillfälligt sändningstillstånd för att sända
markbunden TV i norra Jämtland enligt 2 kap. 2 § radio- och
TV-lagen.
Projektet är i ett initialt uppbyggnadsskede och här läggs grunden för en
långsiktig verksamhet. Att döma av det stora intresset för projektet från
distributörer av television, människor inom sändningsområdet, riksmedia,
annonsköpare och mediabranschen i största allmänhet, finns det en stor
potential för att skapa ett intressant medium som har framtiden för sig.
Generellt gäller detta problem för alla motsvarande mediaföretag - dvs det
begränsade sändningstillståndet gör det svårt att skapa en ekonomiskt hållbar
långsiktig verksamhet.
Det bör således utredas möjligheten att ge sändningstillstånd för
förslagsvis 2 dagar per vecka under en försöksperiod på 1 år.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen begär förslag till ändring av 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen
i enlighet med vad i motionen anförts.

Stockholm den 23 oktober 1998
Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)