Sandö U-centrum

Motion 1992/93:U306 av Hans Stenberg m.fl. (s)

av Hans Stenberg m.fl. (s)
Verksamheten vid Sandö U-centrum är unik i sitt slag i
Norden. Verksamheten startade 1972 och har under de
senaste fem åren i ökande grad kommit att omfatta
utbildning avseende:landkunskap och
kulturmönsterfrågor för aspiranter på och nyrekryterade till
tjänster i u-landutbildning i ett stort antal både
europeiska och utomeuropeiska språkkorta kurser för ett
brett spektrum av målgrupper inom olika sektorer av det
svenska samhälletutbildning av kursdeltagare från u-
länder
Den samlade erfarenheten vid Sandö U-centrum och
bredden i kursutbudet gör dess position i Norden unik.
Inget annat utbildningsinstitut erbjuder en liknande
yrkesinriktad u-landsförberedande utbildning, varken i
fråga om språk eller u-lands- och kulturkunskap.
Verksamheten bedrivs i mycket moderna och
ändamålsenliga lokaler, med en mångkulturell
personalstab. Till skolan är knutna som ordinarie och
extraanställda lärare ett 20-tal olika nationaliteter. Detta
förhållande skapar en unik internationell miljö som inget
annat utbildningsinstitut i Sverige kan uppvisa. Dessutom
skapas utomordentliga möjligheter till integration mellan
språkutbildning och landoch kulturkunskap.
Mot bakgrund av den unika utbildningskapacitet som
Sandö U-centrum erbjuder har institutionen
utomordentliga möjligheter att fylla en allt viktigare
funktion inom det svenska biståndet. Det är därför rimligt
att regeringen verkar för att skolans utvecklingskapacitet
verkligen utnyttjas till fullo, genom att förlägga ytterligare
utbildningsverksamhet inom biståndsområdet till Sandö U-
centrum.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förläggning av ytterligare
utbildningsverksamhet inom biståndsområdet till Sandö U-
centrum.

Stockholm den 21 januari 1993

Hans Stenberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Elvy Söderström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)