Sänk slakteriavgifterna

Motion 2021/22:2778 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort eller sänka slaktdjursavgifterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantbruket i Sverige är missgynnat i förhållande till andra länder i EU.

Sveriges lantbrukare får betala högre skatter och har dessutom en stor arbetsbörda med diverse olika specialregler som styr lantbrukets verksamhet. Detta snedvrider konkurrensen och missgynnar Sveriges lantbrukare.

Trots att Sverige har antagit en livsmedelsstrategi om att öka svensk livsmedels­produktion så sker inga politiska steg eller några skattesänkningar i den riktningen, ej heller några avgiftssänkningar eller regelförenklingar som gör att konkurrenskraften skulle kunna stärkas och öka svensk matproduktion. 

En sån avgift som slakteriavgiften är en dyr kostnad för landets lantbrukare och slakterier som skulle kunna sänkas eller tas bort helt i syfte att stärka lönsamheten och konkurrenskraften för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Därför måste regeringen se över möjligheten att ta bort eller sänka slaktavgifterna för att därmed stärka konkurrenskraften och minska regelbördan.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)