Sänkning av koncessionsavgiften för den kommersiella radion

Motion 2010/11:K392 av Tomas Tobé (M)

av Tomas Tobé (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sänkning av koncessionsavgiften för den kommersiella radion.

Motivering

Idag nås cirka 75 procent av Sveriges befolkning av den kommersiella radion och beräkningar visar att cirka 2,6 miljoner personer lyssnar på den kommersiella radion dagligen. Det visar att det finns en stor potential inom branschen samtidigt som utvecklingen av nya radiostationer möter på motstånd genom en särskild koncessionsavgift.

Avgiften uppgår till cirka 20 procent av den totala omsättningen, vilket för branschen innebär ungefär 134 miljoner kronor för år 2010. I juni 2007 tillsatte regeringen en utredning som skulle titta närmare på denna fråga. Utredningens centrala förslag var att ersätta det hittillsvarande systemet, byggt på automatisk förlängning av sändningstillstånd, med ett nytt system byggt på tidsbegränsade sändningstillstånd. Som en konsekvens av denna förändring föreslog utredningen en radikal sänkning av koncessionsavgifterna.

Utredningens förslag skulle ha motsvarat en sänkning av koncessionsavgifterna med omkring 130 miljoner kronor årligen under fyra år. Tyvärr medgav inte den statsfinansiella situationen att regeringen kunde följa förslaget i och med den nya radio- och tv-lagen. I budgetpropositionen blev det istället en avgiftssänkning om 12 miljoner kronor, vilket innebär cirka 9 procent.

Detta är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt för att den kommersiella radion ska ges rimliga villkor att kunna utvecklas i konkurrens med andra kanaler. En sänkning av koncessionsavgifterna bör därför övervägas när ekonomiska förutsättningar föreligger.

Stockholm den 21 oktober 2010

Tomas Tobé (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)