Sänkning av ölskatten

Motion 2005/06:Sk219 av Nils Fredrik Aurelius (m)

av Nils Fredrik Aurelius (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att sänka skatten för öl med en alkoholhalt överstigande 2,8 % kraftigt så att bättre konkurrensvillkor för den svenska bryggeriindustrin uppnås.

Motivering

EU: s införselregler innebär att minst 110 liter öl med 5,0 % alkohol för privat konsumtion vid varje tillfälle kan föras från ett EU-land till ett annat utan att någon ny beskattning tillkommer. I realiteten torde införseln vara närmast obegränsad. Detta påverkar naturligtvis drastiskt den svenska bryggerinäringen som inte kan konkurrera på samma villkor eftersom ölskatterna är betydligt högre i Sverige.

Problemet är inte nytt, men situationen börjar däremot bli akut. Systembolaget beräknas i år minska sin försäljning av starköl med sex miljoner liter. Samtidigt beräknas införseln av öl till Sverige till 130 miljoner liter. Det motsvarar nästan en miljard kronor i uteblivna skatteintäkter. För varje dag som går blir problemet dessutom värre.

I flera år har svenska bryggerier arbetat under svåra och orättvisa konkurrensvillkor. Därför riskerar nu många av Sveriges bryggeriarbetare att förlora sina arbeten. Bryggeriet Åbro som funnits sedan år 1856 har i dag 260 anställda, varav 170 arbetar i Vimmerby. Under de senaste åren har 25 % av bryggeriarbetarna blivit arbetslösa. Det beror på att svensk bryggerinäring drabbas av en ölskatt som är mycket högre än den i Danmark och åtta gånger högre än i Tyskland. Från hela södra Sverige organiseras inköpsresor till Tyskland och Danmark. Många av bussarna känns igen på de vidhängande släpen. Efter öppnandet av Öresundsbron och ökningen av den legala mängd öl en resenär får medföra från annat EU-land har situationen ytterligare förvärrats.

Såväl Tullverket som regeringens egen utredare, Kent Härstedt, har kommit fram till att dagens situation är ohållbar och förordar således en sänkning av ölskatten. Tullverket står bakom både förslaget om sänkt ölskatt och sänkt spritskatt. Tullverket påpekar att det framför allt är en sänkning av ölskatten som skulle vara effektiv för att få bukt med den illegala alkoholhanteringen. Det grundar man på att det främst är stora mängder starköl som beslagtas, och dessutom ökar de volymerna.

Gränshandeln har antagit sådana proportioner att det är nödvändigt att vidta motverkande åtgärder. Den tidigare genomförda skatteförändringen har varit otillräcklig. Erfarenheterna från gränshandeln mellan Danmark och Tyskland samt England och Frankrike bestyrker att en gränshandel av denna storleksordning uppkommer om skatteskillnaden är mer än försumbar.

Regeringens oförmåga att handla rationellt utifrån vad de faktiska för­hållandena kräver gör att problemen med en stor, delvis okontrollerad, privat­import samt hotet mot bryggerinäringen kommer att kvarstå. Den svenska bryggerinäringen sysselsätter ca 3 700 personer direkt och påverkar sysselsättningen för mångdubbelt fler. Den höga ölskatten kommer att leda till minskad sysselsättning och förlorade skatteintäkter. Tusentals arbetstillfällen har redan försvunnit de senaste åren.

Bryggerinäringen måste ses som en förädlingsindustri inom livs­medels­branschen och bör åtnjuta, med utländska konkurrenter, likvärdiga villkor för sin verksamhet. På så sätt kan en industrigren ges möjlighet till naturlig utveckling och svenska arbetstillfällen försvaras. Det ligger också i den svenska alkoholpolitikens intresse att frestelsen att handla utomlands, smuggla eller tillverka hemma inte onödigtvis förstärks genom orimliga skattesatser på öl.

Valet av svenskt eller utländskt öl skall bero på kvaliteten på produkten och inte på konkurrenssnedvridande skattesatser som stimulerar gränshandel. Svensk bryggerinäring skall inte ha och har inte behov av några fördelar visavi sina konkurrenter, men konkurrensen skall ske på lika villkor.

Inte heller är svensk alkoholpolitik betjänt av åtgärder som ger incitament till större alkoholförbrukning genom ökad gränshandel, smuggling och hemtillverkning. Enligt Bryggeriföreningen finns enbart i Skåne 500 adresser från vilka illegal sprit säljs dygnet runt, eller tio gånger så många som det finns systembolag. Den illegala försäljningen och smugglingen står också bortom alla sociala kontroller av vem som dricker alkoholen. I dag kan våra ungdomar köpa smuggelsprit från flaken på långtradare. Det är knappast en alkoholpolitik som någon önskar, men likväl en konsekvens av den nuvarande passiviteten från regeringen.

För att komma åt missförhållandena bör skatten på öl med en alkoholhalt över 2,8 % sänkas kraftigt. Beskattningen av öl i Danmark bör vara utgångspunkten för förändringen.

Stockholm den 16 september 2005

Nils Fredrik Aurelius (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)