Sänkt åldersgräns för folkhögskolor

Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C)

av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att folkhögskolorna bör få ta emot elever även innan de fyllt 18 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag får folkhögskolorna enbart ha elever som är över 18 år. Det innebär att de inte kan ta in elever som har gått ut grundskolan utan godkända betyg och de kan inte heller ta emot elever som hoppar av gymnasiet. En följd av det blir att det blir ett onödigt glapp för många elever som skulle kunna få en andra chans att lyckas via folkhögskolorna.

Med sänkt åldersgräns för folkhögskolorna skulle de kunna ta in elever som är 16 år och äldre, i särskilda fall kanske även de som är så kallade hemmasittare på högstadiet. Det är ju oftast ungdomar som av olika anledningar inte haft det lätt och bär på ett misslyckande från den vanliga skolan. För dessa elever skulle en annan pedagogik eller den utbildningsform som folkhögskolorna erbjuder ge elever som tidigare misslyckats en ny chans att klara sin grundläggande utbildning. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Annika Qarlsson (C)

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)