Sänkt åldersgräns för inköp av alkohol

Motion 1992/93:So205 av Kurt Ove Johansson (s)

av Kurt Ove Johansson (s)
I Sverige är enigheten stor om att på olika sätt förebygga
negativa effekter av alkoholkonsumtion. Genom
upplysning har medborgarna i vårt land blivit alltmer
medvetna om de skadeverkningar som ett missbruk för med
sig.
Det är därför viktigt att fortsätta insatserna för att
minska och förebygga missbruk av alkohol och att få
människor att inse vilka konsekvenser som blir följden om
man inte brukar öl, vin och sprit måttfullt.
År 1977 lades i princip grunden för vår nuvarande
alkoholpolitik. I riksdagsbeslutet slogs fast att
restriktionerna i handeln med alkohol måste vara
utformade så att de av en bred allmänhet kan uppfattas som
meningsfulla. Vi kan idag konstatera att den svenska
alkohollagstiftningen av många upplevs som alltför
reglerad, svår att förstå och ibland t.o.m. något
motsägelsefull.
På en punkt är lagstiftningen helt inkonsekvent. Det
gäller åldersgränsen 20 år för att få göra inköp på
systembolaget.
Vid 18 års ålder blir man myndig och får då i princip
bestämma över sin livssituation. Man får gifta sig, rösta och
bli politiskt förtroendevald, ta lån i bank och äta och dricka
på krog o.s.v. Det enda påtagliga man inte får göra är att
köpa alkoholhaltiga drycker på systembolaget. Detta är
inkonsekvent och felaktigt.
Alla ungdomar som nått 18 års ålder och blivit myndiga
måste betraktas som vuxna individer och ges
myndighetsålderns rättigheter även när det gäller inköp av
alkohol. Det skall vara tillåtet att handla öl, vin och
starksprit på systembolaget när man fyllt 18 år.
I dag kan restauranger ''med fullständiga rättigheter''
oförhindrat utskänka alkoholhaltiga drycker till personer
över 18 år. Det är som påpekats inkonsekvent att inte ha
samma åldersgräns vid försäljning av alkohol i
systembolagets butiker.
Att som privatperson förse en ungdom som fyllt 18 år
men ej 20 är att betrakta som langning. Det är emellertid
ytterst få människor som känner sig som langare eller
uppfattar sig som lagbrytare genom att förse t.ex. en 19-
åring med starkvaror. Förklaringen härtill är naturligtvis att
myndighetsåldern 18 år numera är så starkt förankrad att
man uppfattar ungdomar som uppnått denna ålder som
vuxna.
Ansträngningarna att utifrån ett folkhälsoperspektiv
genom information, opinionsbildning och andra åtgärder
minska konsumtionen av alkohol måste fortsätta. Dessutom
bör man skärpa kontrollen av åldersgränserna vid
försäljning. Redan idag kan det på många håll vara alltför
lätt för unga att göra inköp. Vikten av en noggrann kontroll
är ännu större när den nya åldersgränsen införs.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om sänkning av åldern vid alla inköp
av alkoholhaltiga drycker från 20 år till 18 år.

Stockholm den 12 januari 1993

Kurt Ove Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)